Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Celoslovenský koordinačný výbor
Kruciáty oslobodenia človeka
( KV KOČ)

Pracovné stretnutie, Sedlice 5. mája 2007

Na pracovnom stretnutí KV KOČ v Sedliciach boli prítomní:
Hostia z poľskej Kruciáty oslobodenia človeka: o. ThDr. Piotr Kulbacki, Mgr. Stanislawa Orzel, Mgr. Katarzyna Owczarek
Účastníci zo Slovenska: Členovia 1. stanice KOČ Levoča na čele s pátrom Mgr. Romanom Gažúrom, zástupcovia Stanice KOČ z Lendaku, Bardejova a Prešova a ThDr. Jozef Heske, zástupca Hnutia Svetlo-Život pre KOČ.

 1. Privítanie a otvorenie
  Účastníkov pozdravil a privítal o. ThDr. Jozef Heske, PhD., farár zo Sedlíc. Vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že Koordinačný výbor KOČ je užší kolektív, jadro celoslovenskej Kruciáty oslobodenia človeka, ktorý sa pravidelne schádza 2-krát do roka – na jar a na jeseň. Jeho cieľom je koordinovať činnosť staníc a spoločenstiev KOČ tak, aby z mozaiky aktivít jednotlivých staníc, vznikol spoločný, jednotný obraz pôsobenia Kruciáty oslobodenia človeka v oblastiach Slovenska, ako výraz jednoty KOČ.
  Po úvodnom slove nasledovali spoločné modlitby a prosby zúčastnených.
 2. Vzájomné predstavenie sa
  V tejto časti sa zúčastnení navzájom predstavili, v skratke popísali svoju činnosť v jednotlivých spoločenstvách a staníc KOČ.
 3. Informácie o práci staníc a spoločenstiev KOČ

  o. ThDr. Jozef Heske PhD. – v Sedliciach vždy 13. deň v každom mesiaci sa stretávajú na farských modlitebných stretnutiach: modlitby za závislých. S bardejovským spoločenstvom organizuje prezentáciu evanjelizačného programu Kruciáty oslobodenia človeka vo farnostiach.

  p. Mgr. Vojtech Knapek – pracuje v Levočskej stanici Kruciáty oslobodenia človeka, zabezpečuje spoluprácu s tlačiarňou v Poprade pri tlači deklarácií.

  p. RNDr. Štefan Paločko – pracuje v 1. stanici KOČ Levoča, administruje internetovú stránku Kruciáty oslobodenia človeka, zabezpečuje prípravu materiálov zo sympózií pre tlač.

  p. Emil Slebodník – V 1. stanici KOČ má na starosti ekonomickú stránku chodu Stanice, okrem toho aktívne spolupracuje s Psychiatrickým oddelením NsP v Levoči. Funguje aj na telefóne, kde podáva informácie a rady týkajúce sa závislostí.
  Na jeho vystúpenie reagoval o. Kulbacki, ktorý hovoril o potrebe zavedenia programu NOE pri systéme evanjelizačných výjazdoch.

  p. Rozália Lizáková a p. Veronika Hudáčková – Hovorili o práci Kruciáty oslobodenia človeka v Lendaku. Chcú podchytiť aspoň 2-3 mladých ľudí, ktorí by pracovali s mladými v príprave zábav triezvosti. Ďalšie oblasti, na ktoré chcú rozvinúť svoju aktivitu sú spolupráca so školu a s rodinami. Raz mesačne majú adorácie v kostole, kde sa modlia modlitby za závislých.
  Na príspevok reagoval o. Heske s tým, že je treba povzbudiť dospelých, najmä rodičov a rodiny, aby prijali rozhodnutie dobrovoľnej abstinencie ako obety. Zdôraznil, že hlavné činnosti Kruciáty oslobodenia človeka sú : - osobná a spoločná modlitba, - evanjelizácia a – dobrovoľný pôst. Navrhol, aby ako gesto lásky zaviedli kresťanské slávnosti – prvé sväté prijímanie a birmovka bez alkoholu.

  p. Marcela Soroková – Medzi ich významné činnosti patria aj krížové cesty pred miestnymi pohostinstvami a barmi. Uviedla, že ich činnosť má prvé plody – od minuloročnej krížovej cesty došlo k zatvoreniu dvoch takýchto podnikov v meste.

  p. Ing. Jozef Pagáč – z Levočskej KOČ sa vrátil k začiatkom tohto diela na Slovensku. Hovoril o potrebe zapojiť do činnosti Kruciáty oslobodenia človeka kňazov podľa vzoru poľskej KOČ a tiež o potrebe výchovy novej generácie. Takto Levoča nerobí len výjazdy, ale evanjelizáciu či už na školách, alebo vo farnostiach.

  p. Pavol Malík – V Prešove pracuje v Gréckokatolíckej diecéznej charite. V Prešove funguje dobrá Oáza – silné spoločenstvo rodín. Oázista Marek Badida začal modlitby za oslobodenie a aby spoločenstvo napredovalo. Pavol podporovaný o. Jozefom Heske pokračuje v tomto diele. Spolupracuje s Jarovnicami, kde začali tiež modlitby za oslobodenie. Spolupracuje pri vydávaní časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity CESTA, ktorý chce rozvinúť po distribučnej aj obsahovej stránke. Je potrebné, aby stanice a spoločenstvá KOČ aktívnejšie do časopisu prispievali.

  p. Mgr. Gitka Mihelková – z Levočskej Kruciáty oslobodenia človeka zdôraznila, že v Levoči sa viac robí terapia ako profylaktika (prevencia). Je to oveľa ťažšie, ako sa to vidí z pozície ostatných staníc KOČ. Pri svojej práci potrebuje ona, ale aj všetci, ktorí túto činnosť vykonávajú pevnejšie modlitbové zázemie. Činnosť obsahovo zameraná na terapiu a konkrétnu pomoc závislým a ich rodinným príslušníkom vyžaduje zohratú komunitu, ktorá neľutuje svoj voľný čas ani prostriedky.

  p. Roman Gažúr – vedúci predstaviteľ Levočskej stanice KOČ hovoril o svojich začiatkoch a tiež o súčasnej situácii v Levoči. To, že Levočská stanica pracuje viac na terapeutickom poli ako cez profylaktiku vidí v prostredí. Do činnosti KOČ sa zapájajú najmä ľudia, ktorí prešli závislosťou. Lepšie rozumejú problémom závislých a rodín závislých. Je samozrejme potrebná spolupráca s kňazmi, spoločenstvá musia byť „robené“ cez kňazov. Upozornil, aby sa činnosť KOČ nezväzovala do „železnej kazajky“, ale aby každá stanica pracovala podľa podmienok v danom regióne.

  Po obede pracovné stretnutie pokračovalo preberaním ďalších spoločných aktivít

  o. Heske hovoril o potrebe oázových duchovných cvičení Kruciáty oslobodenia človeka, kde by sa vytvoril celistvý pohľad na mozaiku činností v KOČ. V mesiaci november je potrebné usporiadať duchovnú obnovu, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť tým ľudí, ktorí budú robiť program farských duchovných cvičení Evanjelium oslobodenia. Informoval o pripravovanom preklade knihy o. Fr. Blachnického: Slobodní a oslobodzujúci.
  p. Roman vyslovil požiadavku spolupráce pri organizovaní 9. Sympózia KOČ a pešej púte Kruciáty zo Starej Ľubovne na Mariánsku Horu v Levoči.
  o. Heske zdôraznil potrebu aktivovať ďalšie stanice a spoločenstvá KOČ (Žilina, Lipany Šarišské Michaľany).
  o. Kulbacki hovoril o tom, že je treba školiť animátorov pre ich prácu v konkrétnej oblasti, spolupracovať s kňazmi a využívať rôzne formy rekolekcií, ktoré sa nemusia vždy volať duchovné cvičenia.
  p. Roman pripomenul pripravované duchovné cvičenia sestry Kataríny Ralbovskej z Chorvátska a predostrel návrh, aby do ich obsahu bol pozvaný aj MUDr. Mendl s kňazom a hosťami z radov problémových rodín, ktorí podajú svedectvo o komunite Cenacolo. Odporúčal navštíviť stretnutia komunity Cenacolo v Piešťanoch a zároveň požiadal o podporu myšlienky realizovať štvrťročné stretnutia uvedenej komunity na východnom Slovensku (Levoča).
  o. Heske pripomenul, že 9. júna 2007 sa v Kroščenku uskutoční púť pri príležitosti 20. výročia úmrtia zakladateľa Kruciáty oslobodenia človeka o. Blachnického. Zabezpečí autobus, ktorým sa záujemci z Východného Slovenska, môžu dopraviť do Poľska. Trasa a zastávky sa prispôsobia počtom prihlásených z jednotlivých staníc Kruciáty.
  o. Kulbacki hovoril o svojich skúsenostiach zodpovedného organizátora za bezalkoholové zábavy, ďalej o pôsobení členov Kruciáty oslobodenia človeka, ako rodičov a občanov.
  p. Roman a p. Jozef Pagáč vyslovili požiadavku o spoluprácu s poľskou Kruciátou oslobodenia človeka pri realizácii programu KOČ na Mariánskej Hore. S o. Heskem a o. Kulbackým sa dohodli, že v tejto veci navštívia o. pomocného biskupa Sečku, ktorý je prezident Slovenskej Katolíckej Charity. O. Kulbacki prisľúbil svoju účasť v evanjelizačnom programe KOČ na Mariánskej Hore.
  p. Jozef Pagáč sa informoval o možnosti registrácie hnutia Kruciáty oslobodenia človeka. Otec Kulbacki odpovedal v tom zmysle, že Hnutie nemôže podliehať registrácii, ale je možné založiť a zaregistrovať občianske združenie na pomoc Kruciáte.

 4. Záver
  V záverečnej časti bolo:
  1. navrhnutá téma 9. sympózia Kruciáty oslobodenia človeka: Miesto a úloha detí alkoholikov v rodinách
   (pracovný názov);
  2. návrh, aby preklady z časopisu poľskej Kruciáty oslobodenia človeka ELEUTERIA sa zverejňovali ako príloha (dvojstránka v strede) časopisu CESTA;
  3. návrh, aby sa v časopise CESTA zverejňovali zásady a Krédo abstinencie
  Pracovné stretnutie sa skončilo Mariánskou piesňou a modlitbou o pohodu ducha.
  Fotografické zábery z pracovného stretnutia možno pozrieť v galérii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign