Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Škola evanjelizácie

Posledný víkend, v dňoch 1. až 3. marca 2013 sa v rekolekčnom dome otcov palotínov pri Svätyni Božieho Milosrdenstva v Smižanoch uskutočnili duchovné cvičenia pre členov, kandidátov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka. Témou duchovných cvičení bola škola evanjelizácie.

Duchovných cvičení sa na pozvanie diakonie oslobodenia pri HSŽ zúčastnilo viac ako tridsať účastníkov. Tieto duchovné cvičenia boli v rámci duchovnej obnovy Cirkvi v Roku viery. Kresťania sú totiž povolaní, aby životom vyžarovali vo svete Kristovo Slovo pravdy. Preto Rok viery je výzvou k opravdivému a novému obráteniu k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Kristus priťahuje k sebe všetkých ľudí. Cirkvi je zverené neustále ohlasovanie evanjelia. Preto sa máme nadšene, presvedčivo a radostne usilovať o novú evanjelizáciu. Viera vzrastá vtedy, keď sa prežíva ako prijatá a zároveň ako odovzdávaná láska. Takto sa viera stáva duchovne plodnou. Viera totižto otvára srdce a myseľ tých, čo počúvajú a prijímajú Pánovo slovo a chcú sa stať jeho učeníkmi.

Ako v úvode zdôraznil moderátor diakonie oslobodenia o. Jozef Heske je potreba evanjelizácie. Evanjelizácia je prinášať Ježiša Krista ľuďom v svojom okolí. Počas troch dní sa účastníci formou katechéz, stánkov stretnutia, prácou v malých skupinách, ale i počas ranných chvál, vešpier a adoráciami pred živým Kristom oboznamovali so základnými evanjelizačnými pravdami: Božia láska, hriech, spása v Kristovi, prijatie Krista, Duch Svätý a spoločenstvo. „Dnešný človek počúva radšej svedkov, než učiteľov a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami...“. Ak chcem evanjelizovať, musím začať od seba. Evanjelizácia je apoštolát, obnova cirkvi, sveta a spoločnosti. Je to ohlasovanie radostnej zvesti tým, ktorí nepoznajú Krista. Preto Ho musím najprv ja, osobne prijať do svojho srdca. Viera otvára srdce a myseľ tých, čo počúvajú a prijímajú Pánovo slovo a chcú sa stať jeho učeníkmi. Vzrastá vtedy, keď sa prežíva ako prijatá a zároveň, ako odovzdávaná láska. Takto sa viera stáva duchovne plodnou... Ján Pavol II povedal: „Nový zápal k evanjelizácii sa začína pri obrátení srdca“. Nová evanjelizácia sa rodí v stretnutí sa so živým Kristom a vedie druhých k takémuto stretnutiu.

Evanjelium máme ohlasovať jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Sú rôzne spôsoby odovzdávania evanjelia, ktoré vyplývajú z chápania inkulturácie a privádzajú k dávanému svedectvu Krista vždy a na každom mieste. Ako povedal o. František Blachnický: „Máme ísť s láskou a presvedčením, že som nástrojom Božej lásky. Výsledky ponechajme Bohu a jemu pripisujme plody svedectva.“

Otec Jozef vo svojich katechézach vysvetlil prítomným základné evanjelizačné pravdy:
Boh ťa miluje a pripravil pre tvoj život nádherný plán,
človek je hriešny a preto sa sám nemôže spasiť,
Ježiš Kristus je jediné východisko: už ťa spasil,
prijmi dar spásy skrze vieru a obrátenie,
prijmi dar Ducha Svätého,
zotrvávaj v spoločenstve z Ježišom.


Podrobne rozobral základné evanjelizačné zákony:
Evanjelizácia ohlasuje a prináša spásu: Boh prináša spásu.
Ježiš Kristus je Spasiteľ, prináša spásu každému, kto žije vierou,
je dávanie svedectva vedúce k viere a odovzdaniu sa, nie je to hlásaním mienky a presvedčenia, ale je ohlasovaním viery,
prináša oslobodenie, ohlasuje Kríž Ježiša Krista a odpustenie hriechov,
privádza do zmluvy s Bohom /krst/,
privádza do nového spoločenstva, privádza do Školy Ježiša Krista,
ukazuje osnovu /program/ kresťanského života.


V nedeľu, na záver duchovných cvičení, v hodine svedectiev sa prítomní vzájomne zdieľali z toho, čo im dala účasť na týchto cvičeniach. Z jednotlivých svedectiev aspoň niekoľko útržkov:
Vďaka Pánovi, že som tu mohla byť. Chcem pracovať na dobrote svojho srdca (Vlasta),
Obdivujem Pána, že má s nami obrovskú trpezlivosť (Mária),
Duchovné cvičenia boli pre mňa obrátením. Dostal som odpovede na mnohé nevypovedané otázky (Ján),
Som rada, že Boh ma tu pozval, tu som dostala návod, ako žiť s Ježišom i ako evanjelizovať (Gabika),
Veľa som sa naučil, ako evanjelizovať (Jozef),
Bola to pre mňa nová skúsenosť. Uvedomil som si, že musím bojovať sám so sebou (Peter),
Vďaka za krásne superspoločenstvo. Dostal som mnohé inšpirácie na evanjelizáciu. (Jozef).

Hodinu svedectiev ukončil moderátor o. Jozef Heske slovami:

Evanjelizačné dielo je naša najdôležitejšia úloha. Povzbudzujem Vás - laikov, aby ste mali chuť evanjelizovať.

z tejto duchovnej obnovy ponúkame i ďalšie zábery vo FotogalériiMediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign