Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


VII. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ v Kroscienku nad Dunajcom,

ktorá sa uskutočnila v sobotu 29. augusta 2015


V sobotu 29. augusta 2015 sa konala už VII. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ v poľskom Kroscienku pri hrobe Božieho služobníka o. Františka Blachnického. Areál v Kroscienku privítal veriacich nádherným počasím, čo iste prispelo k rekordnému počtu účastníkov (vyše 300 duší). Samotný duchovný program sa začal úvodným slovom, kedy sa prítomným prihovoril aj o. Jozef Heske. (krátke video z príhovoru otca Heskeho) Priblížil niektoré momenty zo života o. Františka Blachnického, cez ktorého Pán vytvoril úžasné dielo Kruciáty triezvosti. Práve 55. výročie likvidácie jej centra pripadlo na tento deň. O. Jozef pripomenul, že vtedajšej komunistickej moci sa nepodarilo zlikvidovať toto dielo, aj keď sa o to intenzívne snažila. Niekoľko slov pridal aj národný moderátor o. Peter Komanický, ktorý zdôraznil potrebu byť otvorenými pre potreby blížnych, najmä tých najzraniteľnejších.

Program pokračoval modlitbami chvál. Bol to čas, kedy prednášali svoje prosby k Duchu Svätému prítomní veriaci. Nasledovala prednáška o. Ryszarda Nowaka na tému Mocou Ducha Svätého. Práve táto téma sa tiahne celým rokom. O. Ryszard prirovnal pôsobenie Ducha Svätého k vetru. Ten vanie, no my ho nevidíme, a predsa cítime jeho silnú prítomnosť. Hovoril o tom, že Ježiš je našou Cestou, na ktorej nás sprevádza Duch Svätý. Všetkých prítomných povzbudil okrem iného aj týmito slovami: „Nikdy nebolo toľko uvedomelých ľudí, ako v dnešnej dobe,“ a pokračoval: „Sme svätí boží stále na ceste, kým neprídeme do cieľa.“ O otcovi Františkovi hovoril ako o človeku, ktorý mal živý vzťah s Bohom a je pre nás veľkým nasledovania hodným príkladom. Hnutie Svetlo - Život nazval najväčším hnutím duchovného prebudenia v Európe. A práve toto konštatovanie sa iste hlboko vrylo do sŕdc poslucháčov na púti a stalo sa pre nich neodvolateľnou motiváciou do budúcnosti. Bez pomoci Ducha Svätého by však toto hnutie nemohlo tak silno preraziť v spoločnosti.

O. Ryszard zdôraznil, že je potrebné, aby naša viera a náboženstvo vystupovali ako nerozlučný zväzok. Totiž aby sa naša viera uskutočňovala v náboženskom živote. Viera a náboženstvo, ako povedal o. Ryszard, sú ako dve ruky, ktoré sa spájajú k modlitbe. Dôležité je modliť sa preto v duchu a pravde. Podľa o. Blachnického musí byť život v službe svetla pravdy a to možno dosiahnuť tak, že sa človek otvára Duchu Svätému, ktorý mu pomáha správne sa rozhodovať a riešiť vážne dilemy. Duch Svätý nám dáva spoznať pravdu. A Ježiš je služobníkom pravdy, o nej prišiel vydať svedectvo. Rovnako tak aj my sme tu na to, aby sme svedčili o pravde. Ježiš nám však ukázal aj to, ako milovať. Uveriť Jeho láske znamená žiť v prítomnosti Božieho Ducha, lebo on zapaľuje srdcia láskou. Duch Svätý je džentlmenom a násilne sa nenúka, On pozýva a pozvaného túži naplniť svojimi darmi. O. Ryszard okrem iného poznamenal: „Veriaci človek je posledným evanjeliom, ktoré ukazuje Ježiša.“ Tieto slová sú naozaj rozhodujúce v dnešnom chaotickom svete. K tomu, aby sme boli hodnovernými svedkami Ježišovej lásky a jeho slov, potrebujeme sa denne utiekať k Duchu Svätému, ním sa napĺňať, mať preňho otvorené srdce, ktoré je schopné absorbovať a uskutočňovať Ježišovo učenie a zároveň prijímať odvahu k úlohe svedka. O. Ryszard s radosťou podotkol, že sme všetci dedičmi Božieho kráľovstva a Boh nás chce použiť ako dar pre iných. A to je podstatným prvkom nášho kresťanského života – v moci Ducha Svätého sa dávať s láskou našim blížnym, slúžiť im a stále väčšmi rásť v našom povolaní, kam nás pozýva Boh. O. Ryszard vypovedal nádherné slová o skutočnom zmysle ľudského bytia: „Človek nemôže vlastniť sám seba ináč, kým nedá seba samého ako nezištný dar.“ Všetko okolo nás sa deje mocou Ducha Svätého. Tou istou mocou dokáže každý z nás vstúpiť do služby svedka, ktorého život preniká pravda a láska. O našu vieru i lásku však musíme denne zápasiť. Veľmi oslovujúca veta z prednášky o. Ryszarda sa týkala toho, že kresťan má srdce i hlavu v nebi, ale dupot jeho krokov počuť tu na zemi. Všetko záleží od každého z nás, ako si utriedime priority. Duch Svätý nás túži vyzbrojiť mocou a odvahou, aby sme verne svedčili o Tom, komu sme uverili a koho nasledujeme svojím životom.

Púť pokračovala tichou osobnou adoráciou v kaplnke Krista Služobníka. Taktiež bolo možné pozrieť si zaujímavý areál centra Hnutia Svetlo-Život a prvej stanice KOČ na Kopej Gorke. Po obednej prestávke sa prítomní veriaci presunuli do Večeradla sv. Jána Pavla II. Tam sa konala pobožnosť krížovej cesty za oslobodenie nášho národa. Viedol ju o. Martin Goč. V rámci pobožnosti odzneli aj svedectvá, ktoré odrážali úžasnú skúsenosť s tým, ako Pán koná v ľudskom živote.

Vrcholom celej púte bola sv. omša. V homílii sa prihovoril veriacim o. Dušan Škurla, koordinátor pro-life aktivít. Dôraz kládol na potrebu služby v našom živote. Poukázal na to, že služba je stále nenaplnenou súčasťou kresťanskej spirituality. Prijímané Božie milosti a dary akoby v mnohých ľuďoch ostávali a kopili sa, no čas na ich použitie v prospech služby iným akosi neprichádza. Pripomenul nadchádzajúci Pochod za život, ktorý je službou životu a radosťou zo života. No ak človek nezažíva radosť zo života, nemá v sebe snahu bojovať zaň a angažovať sa za jeho ochranu v spoločnosti.

Podujatie v Kroscienku sa stalo zásobárňou aktuálnych a hodnotných myšlienok i oslovujúcich svedectiev konkrétnych ľudí. Verme, že prinesie svoje hmatateľné ovocie nielen v spoločenstvách, ale aj v celom národe.

Na záver svätej omše bol prečítaný list jednoty, ktorý bol zaslaný Svätému Otcovi Františkovi do Ríma.

Z tejto púte si môžte pozrieť niekoľko záberov kliknutím na tento odkaz,

Pavol Kall, Lipany

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign