Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


13. Sympózium KOČ

V dňoch 14. až 16. október 2011 sa v Levoči uskutočnilo už 13. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka.
Témou tohoročného sympózia bol "Zápas o dôstojnosť človeka ". Program, ako už tradične, bol rozdelený do troch dní. Piatok - začiatok sympózia - bol venovaný mládeži. Úvodnú svätú omšu v levočskom minoritskom kostole Sv.Ducha celebroval emeritný biskup o. František Tondra. V úvode svätej omše privítal o. biskupa o. Adam Baran, gvardián minoritov v Levoči. Svätú omšu koncelebrovali o. Baran a o. Roman Gažúr.
Otec biskup vo svojej homílii poukázal na nebezpečenstvo závislosti, ako formu hriechu. Človek, ktorý sa stal závislým nie je v stave sa z toho dostať. Musíme mu v tom pomáhať. Samozrejme, na prvom mieste sa treba za takých ľudí modliť, ale aj poskytnúť im pomoc, priateľstvo, spoločenstvo

Po svätej omši o. Roman uviedol svedectvo matky, ktorá prežila peklo závislosti muža alkoholika a syna - závislého na drogách. Vo svojej výpovedi potvrdila prakticky to, čo hovoril v homílii o. biskup: Modlitby spoločenstva, modlitby matky ale i pomoc spoločenstva. Bolo to veľké božie riadenie, keď muž bol oslobodený od svojej závislosti a neskôr aj syn prijal pomoc komunity Cenacolo a už osemnásty mesiac žije v komunite a učí sa životu bez drog, bez závislosti. Bolo to veľmi silné svedectvo, ktoré oslovilo mnoho prítomných účastníkov sympózia. Po záverečných slovách pátra Romana piatkový program skončil spoločnou adoráciou pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Druhý deň sympózia - sobota začal znova v minoritskom kostole svätou omšou, ktorú koncelebrovali o. Adam a o. Roman.Vo svojej homílii o. Roman sa zamýšľal nad reformou tohto sveta a jeho zlými vplyvmi na mladého človeka. Ako povedal, tento svet potrebuje dobré matky. Oni sú prvé učiteľky modlitby. Ich vymáhajúca láska dokáže zmeniť zlé vplyvy prostredia na závislého človeka. Ak chceme iným pomáhať, musíme byť sami očistení od akéhokoľvek hriechu. Musíme sa vnútorne premeniť, aby sme mohli pomáhať iným v oslobodzovaní sa z hriechu závislosti.

Program ďalej pokračoval v aule Strednej odbornej školy pre zrakovo postihnutých v Levoči.
Po úvodných slovách pátra Romana, ktorý privítal prítomných, sa ako prvý ujal slova o. Peter Komanický, národný moderátor Hnutia Svetlo-Život. Vo svojom pozdravnom prejave vyzdvihol jednotu medzi vierou a rozumom. Človeka sa dá milovať aj vtedy, keď vidíme jeho nedostatky. Máme milovať obraz Krista v človeku a jeho dôstojnosť. Neodsudzovať človeka, pre jeho chyby a nedostatky. Každý jeden z nás i každý jeden z tých "maličkých" boli sme vykúpení kristovou krvou a preto všetci sú mu drahí.
Po otcovi Komanickom vystúpil o. Martin Goč, ktorý prečítal pozdravný list (katechézu) adresovaný 13. sympóziu celoslovenským moderátorom Diakonie oslobodenia o. Jozefom Heskem. Jeho celý obsah si môžete prečítať cez tento odkaz.

Po krátkej prestávke sa ujal slova PhDr. Vladimír Stanislav. Prítomným predniesol prednášku na tému: ZÁVISLOSŤ, RODINA A CODEPENDENCIA. V tejto prednáške rozviedol pojem a typy závislostí.S rozvojom závislosti sa mení psychika a spoločenské postavenie jedinca, ale aj vzťahy v rodine. Vznika takzvaná spoluzávislosť, čiže codependencia, kedy vzťahy v rodine závislého sú narušené. Spoluzávislé osoby trpia depresiami, sú uzavreté, nevedia opätovať city a nevedia účinne riešiť problémy.Preto po absolvovaní liečby samého závislého je veľmi dôležitý dlhodobý doliečovací proces celej rodiny z hľadiska spoluzávislosti.Po prednáške sa rozvinula veľmi živá beseda, v ktorej boli Dr. Stanislavovi kladené mnohé otázky.
S ďalšou odbornou prednáškou vystúpil prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity ThDr. PaedDr. Ing. GABRIEL PAĽA, PhD.. Jeho prednáška mala názov: ČLOVEK - OBJEKT I OBEŤ MEDIÁLNYCH VPLYVOV. Ako erudovaný odborník v tejto oblasti veľmi zaujímavým spôsobom prezentoval skryté a utajené priestory v ktorých média majú možnosť na nás vplývať a ani si to mnohokrát neuvedomujeme.Ako veriaci kresťan - katolík citoval časť Sv. písma:"..Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čo som Vám prikázal. A hľa, ja som s vami až do skončenia sveta...".Je to misijný rozkaz, ktorému by mali slúžiť aj média. V súčasnej dobe sú média a komunikačné prostriedky aeropágom novej doby. Vo veľkej miere média nešíria dobrú zvesť, ale šíria zlo. Veľmi dôležité je všimúť si, kto vlastní médium. Média vplývajú na naše emócie, robia človeka pasívnym prijímateľom informácií (televízia). Kultúra obrazu vytlačila kultúru slova. Dnešný človek automaticky zapína televíziu, rozhlas. Nechce byt v tichu. Je to preto, že v tichu počúva svoj vnútorný hlas - hlas svedomia. A to nechce! Cez média najmä mladý človek prijíma rôzne negatívne informácie a negatívne vplyvy. Média sa z role sluhu pretransformovali do role pána človeka, ktorý ho ovláda. Tu zdôraznil negatívny vplyv reklamy, nehovoriac o cene, ktoré táto reklama stojí. Je veľmi dôležité vrátiť médiám ich pôvodnú funkciu. Potrebná je mediálna výchova mládeže.Svoju prednášku ukončil citátom bl. Ján Pavla II.:"Internet umožňuje, aby sa miliardy obrazov objavovali na miliónoch obrazoviek po celom svete. Vynorí sa z tejto galaxie obrazov a zvukov Kristová tvár? Bude sa dať začuť Jeho hlas? Lebo len vtedy, keď bude možné zazrieť Jeho tvár a začuť Jeho hlas, spozná svet dobrú zvesť o našom vykúpení. Toto je cielom evanjelizácie a toto robí internet opravdivým ľudským priestorom, lebo tam, kde niet miesta pre Krista, tam niet miesta ani pre človeka.
Nasledovala prednáška Mudr. Jozefa Benkoviča - POČÍTAČOVÉ HRY - DÔSLEDKY NA ŽIVOT A FUNGOVANIE MLADÉHO JEDINCA. Pán primár z Odborného liečebného ústavu ma Prednej Hore vo svojej prednáške prezentoval výsledky prieskumu o vplyve počítačových hier na život mladého jedinca. Veľké percento mládeže voľný čas venuje počítačovým a internetovým hrám. V svojom výskume zistil, že až 95% chlapcov a 67 % dievčat na Slovensku hráva počítačové hry. Skoro štvrtina mladých ľudí venuje 1 - až 3 hodiny denne týmto hrám. Za týždeň je to až 21 hodín. Vzniká závislosť na virtuálnom svete, prestávajú normálne v bežnom živote fungovať. Kvôli závislostiam na internete a počítačovým hrám mení sa ich správanie, dochádza dokonca ku konfliktom zo zákonom a samozrejmosťou sú narušené rodinné vzťahy. Títo ľudia pokiaľ študujú zanedbávajú štúdium a pokiaľ sú zamestnaní prestávajú chodiť do práce. V ďalšej časti podrobne rozobral riziká počítačových hier.Čas, trávený pri PH (sedavý spôsob života) u našich mladých ľudí je na úkor zmysluplného trávenia a fungovania v živote a má pre nich aj vážne negatívne dôsledky.Vyše 58,5% mladých ľudí z výskumnej vzorky hráva PH aj cez víkend. Tieto počty sú len o málo nižšie, ako u mladých študentov v ČR. Až 4% mladých ľudí cez víkend vysedáva pri PH viac ako 10 hodín. Tieto fakty u našich mladých ľudí vážnym spôsobom zasahujú do ich života v podobe problémov v škole, vzťahov s rodičmi, blízkymi, priateľmi, v podobe rôznych zdravotných problémov (telesných aj psychických) a závažným spôsobom menia ich životný štýl. Po prednáške MUDr. Benkoviča sa rozvinula veľmi živá diskusia na túto tému.

Blok prednášok prerušilo vystúpenie - svedectvo rodičov, ktorí majú syna v komunite Cenacolo.Vo svojom svedectva podali podrobný obraz vývoja závislosti syna na drogách až po doby, kedy mladý narkoman pristúpil na pobyt v komunite Cenacolo. V súčasnosti je rok a pol v komunite a pri návštevách vidia, ako sa postupne mení. Keď bude pripravený na samostatný život opustí komuniu, ale až vtedy, keď bude vedieť samostatne žiť bez drog. Na záver svojho vystúpenie matka citovala slová sestry Elvíry z komunity Cenacolo:" Nik sa nevie tešiť zo života, ako ten, kto okúsil smrť. Nik sa neteší zo spoločenstva, ako ten, kto okúsil osamelosť. Nik tak vážne neberie slobodu, ako ten, kto ju strácal a otročil. Nik si nedokáže ceniť rodinu, ako ten, kto porušil každé rodinné pravidlo. Nik sa nedokáže tak modliť, ako ten, kto odvrhol každý kontakt z Bohom. Nik nie je ochotný tak vďačne pomáhať, ako ten, kto nezabúda, že jemu niekto pomohol. Lebo kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť...".

Popoludňajší program ukončil svou prednáškou PROBLÉMY INTÍMNEHO SPOLUŽITIA V RODINÁCH ZÁVISLÝCH lekár, psychiater MUDr. Juraj Bezecný. Vo svojej prednáške okrem iného povedal: Sexualita je súčasťou prirodzenosti každého človeka a úskalia, ktoré vnáša do nášho života sa dotýkajú každého jedinca v intímnej oblasti. V manželstvách narušených alkoholom sú narušené jednotlivé manželské piliere - ekonomický, výchovný a najmä oblasť sexuálnych vzťahov. Problémy týchto narušených vzťahov sú na úrovni fyziologickej, psychickej, ale aj v spoločenskej, niekedy aj kriminálnej.

Sobotný program sympózia vyvrcholil už tradičnou krížovou cestou za závislých ulicami mesta Levoča. Na tejto krížovej ceste pri jednotlivých zastaveniach pred pohostinstvami a zariadeniami, kde sa ponúka alkohol odznelo niekoľko krátkych svedectiev účastníkov sympózia. Krížová cesta skončila v minoritskom kostole adoráciou pred Oltárnou sviatosťou.

Tretí deň sympózia - nedeľa
Po ranných chválach a raňajkách sa účastníci sympózia zišli v prednáškovej miestnosti, kde medzi sebou privítali vzácneho hosťa - pani Katarínu Owczarek, ktorá pracuje v poľskom centre Kruciáty v Kroscienku. Miesto prednášky pripravila pre účastníkov aktivitu, pri ktorej mali prítomní možnosť vo dvojiciach sa vzájomne zdieľať. Potom sa účastníci zoskupili podľa oblastí z ktorých prišli a ich úlohou bolo sformulovať päť najdôležitejších myšlienok sympózia. Po týchto aktivitách pani Katarína zdôraznila úlohu Sv. Maxiamiliána Kolbeho - patróna Kruciáty. Tak, ako on, aj my máme plniť Božiu vôľu - evanjelizovať na maximum.

Nasledovala záverečná svätá omša, po ktorej pod vedením pátra Romana bolo zhodnotenie sympózia a záverečné agapé.


Fotografie z 13. sympózia:

Sympózium objektívom admina
Sympózium objektívom pána Karola Zavarského

Zvukové záznamy:

O. Adam Baran predstavený kláštora minoritov: Privítanie o. biskupa Františka Tondru
O. biskup František Tondra – homília zo sv. omše
O. Roman Gažúr – uvedenie svedectva matky
Svedectvo matky z komunity Cenacolo
Záverečný príhovor o. Romana Gažúra - piatok
Svätá omša - sobota
O. Roman Gažúr – homília zo svätej omše
O. Peter. Komanický – HSŽ - príhovor
O. Martin Goč – pozdravný príhovor - katechéza o. Jozefa Heskeho
PhDr. Vladimír Stanislav: Závislosť, rodina a kodependencia - prednáška
prodekan TF PU ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD.: Človek – objekt i obeť mediálnych vplyvov - prednáška
MUDr.Jozef Benkovič: Počítačové hry – dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca - prednáška
Svedectvo rodičov z komunity Cenacolo
MUDr. Juraj Bezecný: Problémy intímneho spolužitia v rodinách závislých - prednáška
Katarzina Owczarek – KWC - Poľsko - nedeľa
O. Roman Gažúr – záver sympózia - nedeľa


Pre vypočutie zvukových nahrávok si možno budete musieť odtiaľ stiahnuť kodek.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign