Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


14. celoslovenské sympózium
Kruciáty oslobodenia človeka
Levoča

V dňoch 12. až 14. októbra 2012 sa v Levoči uskutočnilo už 14. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Témou tohtoročného sympózia bola spoluzávislosť (Ubližuje alkohol, drogy, hazardné hry,...len závislému?).

Piatkový program začal sv. omšou, ktorú celebroval o. ThDr. Jozef Heske,PhD., národný moderátor Diakonie oslobodenia. Koncelebrantom bol o. Mgr. Roman Gažúr OFMConv. Vo svojej homílii zdôraznil božie milosrdenstvo. Pán je milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. Tak, ako Boh sa zaviazal v zmluve na hore Sinaj, že bude svoj ľud stále chrániť, stále má na mysli dobro človeka. Nová zmluva, ktorú na kríži Ježiš Kristus svojou smrťou uzatvára s nami spočíva v tom, že Boh nás miluje , milosťou božou sme spasení. Boh je láska. Nezávisle od toho, akí sme nás Boh miluje. Nie naše ľudské námahy spôsobujú, že Boh nás napĺňa svojou láskou, ale Boh je prvý, iniciatívny vo svojej láske. Boh stále má na mysli naše večné dobro. V Písme svätom je napísané: „..oddajte sa Bohu, vzoprite sa diablovi a diabol od vás odíde..“ Je to úžasná myšlienka – oddať sa Bohu, byť s ním zjednotený. Keď diabol vidí, že sa spájam s Bohom, utečie od nás. Náš život je určený pre víťazstvo. Aj v tomto Roku viery využime tento čas na to, aby naša viera sa posilnila. Žime svoju vieru v každodennom, praktickom, všednom živote. Urobme rozhodnutie už teraz, na tejto svätej omši, že sa zriekame všetkých otroctiev, závislostí. Po svätej omši nasledoval program Chvál mladých zo spoločenstva Dávid zo Spišskej Belej.

Program 14. Sympózia pokračoval svojou hlavnou časťou na druhý deň – v sobotu. Úvodnú svätú omšu celebroval Mons. prof. Anton Tyrol, PhD., generálny vikár Spišskej diecézy. Koncelebrovali o. ThDr. Jozef Heske,PhD. a Mgr. Roman Gažúr OFMConv. Mons. Tyrol vo svojej katechéze zdôraznil, že naša kresťanský viera je cesta, ktorá zachytáva celý náš život. Nejde o cestu časom a priestorom, ale o cestu ducha, mysle a duše. Má byť postavená na schopnosti dvihnúť sa, ísť, kráčať. Každý deň zápasiť o našu blízkosť a otvorenosť Bohu. Pre Rok viery nám Sv. otec poslal apoštolský list Porta Fidei – Brána viery. Je to brána cez ktorú sa človek vydáva na cestu, brána, ktorou vstúpime, keď prejdeme týmto časom. V 13. bode tohto listu hovorí Sv. otec o Panne Márii – prijala vo viere anjelove slová a prijala jeho posolstvo. Je to jasný príklad cesty viery. Z viery žijeme aj my skrze živé poznanie Pána Ježiša, ktorý je prítomný v našom živote.

Po svätej omši sa účastníci sympózia presunuli do prednáškovej sály v SOŠ na Nám. Št. Kluberta, kde program pokračoval prednáškami pozvaných hostí. Na úvod, po modlitbách a Hymne Kruciáty oslobodenia človeka „Srdce veľké nám daj všetkých“, páter Roman privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo celoslovenskému moderátorovi diakonie oslobodenia o. Heskemu. Ten, vo svojom úvodnom príhovore na začiatku prečítal pozdravný list z poľskej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Potom odovzdal pozdrav národného moderátora Hnutia Svetlo-Život o. Petra Komanického. V ďalšej časti svojho príhovoru pripomenul biskupskú synodu o Novej evanjelizácii, ktorá začala v rámci Roka viery. Nová evanjelizácia spočíva pomôcť ľuďom prísť k Ježišovi, aby zažili jeho lásku. Na tento cieľ je potrebné hľadať nové metódy, aby sme evanjelium priblížili súčasným ľuďom, ktorí stratili svoju vieru. V tomto môže veľa pomôcť aj spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka. Preto povzbudil tých, ktorí sú osamotení, aby našli svoje miesto v spoločenstve. Spoločenstvá, farnosti a rodiny majú byť miestom, kde sa každý cíti dobre, kde nájde porozumenie, vzájomné odpustenie a lásku. V Roku viery má Duch svätý vstúpiť do farností, spoločenstiev a rodín. Je potrebné sa tomu otvoriť. K tomu nám pomôže preštudovať si apoštolský list Sv. otca Porta fidei, materiály biskupskej synody o novej evanjelizácii. Je potrebné intenzívnej sláviť liturgiu, prežívať ju ako vrchol nášho duchovného života, študovať katechizmus katolíckej cirkvi. Tam je poklad, základ našej viery. Tiež máme podporovať rôzne aktivity, ktoré ľuďom majú pomôcť oživiť ich vieru. KOČ má tri hlavné činnosti - sú to modlitba, pôst a evanjelizácia - apoštolát. Musíme dávať svedectvo o tom ako nám Ježiš pomohol a tým privádzať ľudí ku Kristovi. Po tejto úvodnej časti sympózia nasledovali prednášky hostí. Ako prvý dostal slovo pán Antonín Jaroš z Karvinej. Pracuje v obnove k Duchu svätému. V svojom vystúpení vyslovil jednu zaujímavú myšlienku. Čo má robiť žena, ak jej manžel pije a ona nevie čo s tým? Ak manžel príde domov večer opitý a manželka naňho začne útočiť, nadávať. To je kliatba, ktorou ho podnecuje, aby pil. V takom prípade je potrebné nechať človeka, nech usne a spí. Človek, ktorý spí nemôže sa brániť. Prijíma dobré i zlé. Záleží, čo mu budeme dávať. Keď zaspí treba mu hovoriť jasne, nie šepkať, ale tak aby ho to nezobudilo: „Už máš rodinu rád, alkohol už ti nechutí, vraciaš sa rád domov, už nebudeš chodiť do krčmy, zmeníš svoj život. Miluješ Boha a je ti lepšie doma. Budeš chodiť včas domov!“ To treba robiť každý deň. Mám skúsenosť, že keď to tak robili, hovorili mi: „Predstavte si, že ono to pomáha!“ K zmene správania došlo v priebehu troch mesiacov. Majte radi napriek všetkým chybám svojich manželov, manželky, závislých. Človek, ktorý sa má obrátiť, musí vidieť vašu lásku. Máte byť obetaví ako Kristus, ktorý sa sám obetoval. To je to tajomstvo. Keby sa Ježiš neobetoval neboli by sme spasení. V ďalšej časti hovoril o tom, ako sa stať závislým na Kristovi a jeho Nebeskej Matke. Priblížil tiež svoju činnosť v charizmatickej obnove. Po krátkej besede nasledovala ďalšia prednáška, tentoraz z úst odborníka. S témou Spoluzávislosť v rodine vystúpil PhDr. Vladimír Stanislav, pracovník odborného liečebného ústavu na Prednej Hore. O spoluzávislosti hovoril z lekárskeho hľadiska. V odborných kruhoch sa v tejto súvislosti pozerá na človeka ako na celistvú bytosť, čiže bio-psycho-socio-spirituálny model. Spoluzávislosť je dlho diskutovaná téma a preto neexistuje jednotná definícia tohto javu. Je chápaná z viacerých hľadísk. Z laického pohľadu je chápaná ako adaptačná porucha na báze stresu. Podľa výskumoch o adaptačných vzorcov v rodinách závislých až 40% detí z disfunkčných rodín má problém. Je to spôsobené tým, že modely správania sa utvárajú sa v detstve. Spoluzávislosť je postupný proces, k zmene v rodine dochádza postupne, často nenápadne. V rodine závislého viazne komunikácia, dochádza k poruchám vo výchove detí. V ďalšej časti prednášajúci načrtol východiská riešení problémov týchto disfunkčných rodín. Záver prednášky sa niesol formou besedy s účastníkmi sympózia. Popoludní pokračovalo sympózium prednáškou o. ThDr. Martina Kolejáka PhD. Vo svojej prednáške hovoril všeobecne o alkoholizme a uviedol niekoľko konkrétnych príkladov, ako matka Tereza a bl. Ján Pavol II. pomáhali závislým alkoholikom.

Nasledovala prednáška PhDr. Jozefa Brenkusa, ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie Život bez závislostí. Vo svojej prednáške nešiel cestou definícií ale zdieľal sa s tým, čo v Živote bez závislosti robia a zároveň by to mohlo byť veľkým podnetom pre ich každodenný život. Tým, že sa stane človek spoluzávislým, zároveň sa stáva svedkom toho, aký je Boh dobrý a ako pomáha. Hovoril o náplni služby ich organizácie. Pri svojej práci vychádzajú z toho, že závislosť je choroba celej rodiny, postihuje každého jej člena. Pokiaľ si človek uzná, že je v situácii bezmocný, tam sa otvárajú možnosti mu pomôcť. Existujú skupiny anonymných alkoholikov ale aj skupiny AL-ANON, kde sa pomáha spoluzávislým. Výskumy opakovane potvrdzujú, že pokiaľ do riešenia problému vstupuje nielen ten človek, ktorý má problém, ale vhodným spôsobom sa do riešenia problému zapája rodina, tak sa otvárajú nové možnosti, ktoré urýchľujú a upevňujú proces uzdravovania. Prednáška skončila osobnými svedectvami. Potom dostal priestor o. Ján Flajžík, ktorý program spestril okrem osobného vyznania aj hudobnou vložkou – vlastnými skladbami, ktoré zaspieval a zahral na elektronických varhanoch. Záver prednáškovej časti patril manželom Sásikovým, ktorí prezentovali komunitu Cenacolo. Už od roku 2004 zistili, že majú v rodine závislosť. Ich syn má problém, trpí závislosťou. Božie cesty ich zaviedli do komunity Cenacolo, kde našli to, čo potrebovali pre syna, ale po toľkých rokoch zisťujú, že aj pre seba. Veľmi sugestívne, s hlbokou znalosťou popísali život chlapcov komunite Cenacolo, ich denný režim, problémy, radosti a víťazstvá. Svoje vystúpenie ilustrovali aj krátkym videozáznamom z komunity. Vyvrcholením sobotného programu bola Krížová cesta za závislých, ktorá už tradične viedla ulicami mesta Levoča. Nedeľný program pokračoval prednáškou MUDr. Petra Kočiša. Vo svojej prednáške sa venoval problematike alkoholu z hľadiska lekárskeho ale i z hľadiska rodinných príslušníkov. V závere dostali slovo aj klienti Útulku sv. Františka.

Záverom celého sympózia bola svätá omša, ktorú celebroval levočský dekan pán Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Sympózium vo fotografii
Sympózium objektívom Karola Zvarského
Hlavné myšlienky o. Heskeho v homílii na sv. omši 12. októbra 2012
Príhovor moderátora Diakonie oslobodenia HSŽ na sympóziu KOČ Levoča v sobotu13. októbra 2012
Pozdravný list otca Kulbackeho z Poľska
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign