Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Slávnosť Turíčnej vigílie v Lipanoch

V sobotu, 7. júna 2014, sa zišli veriaci na modlitbách a slávení Turíčnej vigílie v kaplnke Charitného domu v Lipanoch. Pred sv. omšou sa modlili Korunku B. milosrdenstva za závislých. V texte pozvánky na túto nádhernú udalosť bolo napísané, že tak ako apoštolov ani nás, ľudí 21. storočia, storočia, kedy údajná ľudská sebestačnosť má zaručiť „rozvoj“ po každej stránke, nenecháva Ježiš bez Tešiteľa, Obhajcu a Zástancu, Darcu darov a Orodovníka. Ani my nie sme osamotení, bezradní a zúfalí, aj nám prichádza na pomoc Duch Svätý, aby nás vyzbrojil odvahou a horlivým zápalom pri evanjelizovaní, pri šírení radostnej zvesti, pri praktickom žití Evanjelia. Lebo iba v Duchu Svätom môžeme vyznávať skutočne a úprimne svoju vieru, iba s ním môžeme žiť v slobode, naozajstnej slobode. Aj veriaci na Turíčnej vigílii vytvorili spoločenstvo modlitby a vzájomnej jednoty. Obraz Večeradla, v ktorom Panna Mária spolu s apoštolmi zotrvávali na modlitbách a očakávali Ducha Svätého, je aj obrazom dnešných spoločenstiev, je obrazom bratstva, priateľstva a zdieľania, ako hovoril pápež František počas svojej návštevy vo Svätej zemi. Veriaci, ktorí prišli do kaplnky Charity, prijali pozvanie od Ježiša, a tak sa otvorili pôsobeniu Ducha Svätého vo svojom živote, pretože kto miluje bez pretvárky a odpúšťa svojmu bratovi či sestre, v tom prebýva Duch Svätý a jeho ovocie vzrastá. On napĺňa srdce človeka láskou a pokojom, zmierlivosťou a miernosťou, On usmerňuje na cestách pozemského putovania a prichádza ako skutočný Pomocník, iba v ňom sa možno modliť s duchovným úžitkom. O potrebe prijatia darov Ducha Svätého a jeho prítomnosti v našom živote hovoril vo svojej homílii aj otec Martin Gaľa, ktorý sa zamýšľal okrem iného aj nad slobodou a nad jej správnym chápaním. Pri uvažovaní vychádzal aj zo svojej pastoračnej praxe s vysokoškolskou mládežou. Mnohí mladí sú často obmedzovaní rôznymi príkazmi a zákazmi zo strany rodičov aj po prekročení prahu dospelosti. Rodičia by tu už mali byť viac radcami a usmerňovať svoje deti, ak je to potrebné, no nie obmedzovať ich slobodu v rozhodovaní. Výchova v detstve a mladosti by tak mala smerovať k tomu, aby sa neskôr mladí ľudia vedeli sami a správne rozhodovať, aby aj s pomocou Ducha Svätého vedeli rozlišovať medzi dobrom a zlom. Ich sloboda má rásť a dozrieť. Do liturgie slova, spevu žalmov a modlitby prosieb sa zapojili členovia, kandidáti, sympatizanti Kruciaty, Domácej Cirkvi a Hnutia Svetlo-Život, ako aj ostatní prítomní. Hudobne sprevádzala Julka Miženková. Po sv. omši pokračoval program adoráciou, kedy sme vzývali a prosili Ducha Svätého, aby nás naplnil a tiež sa vznášali k Bohu modlitby vďaky, chvály, prosby a odprosovania.

Odpovede niektorých veriacich na položené otázky týkajúce sa Turíčnej vigílie a toho, čo znamená otvoriť sa Duchu Svätému a ako vnímať jeho pôsobenie v živote kresťana:


Ako ste sa dozvedeli o Turíčnej vigílii a prečo ste sa rozhodli prísť?

Cez Ducha Svätého a cez spoločenstvo, za čo patrí vďaka. Rozhodol som sa prísť preto, že Boh každého miluje a má rád.

Dostal som pozvánku aj ústne pozvanie. Chcel som sa stretnúť so živým Kristom a zároveň sa zapojiť do služby.

Prostredníctvom pozvánky som sa dozvedel o tejto duchovnej akcii a chcel som tam zažiť blízkosť Boha.

Chcela som pomôcť pri bohoslužbe slova spievaním žalmu, a taktiež aby Duch Svätý prišiel a pôsobil v mojom živote.

Pozvánka bola hlavným informačným kanálom, cez ktorý som sa dopočula o tomto duchovnom podujatí. Rozhodla som sa prísť kvôli sláveniu sv. omše a samotnej vigílii obohatenej peknými piesňami, adoráciou a kvôli samotnej atmosfére.

Čo Vás oslovilo na tomto duchovnom podujatí?

Oslovil ma dôležitý rozmer spoločenstva a samotné slávenie sv. omše.

Povzbudivé slová duchovného otca, ktorý slávil sv. omšu.

Oslovila ma otvorenosť, úprimnosť spoločenstva a vhodný výber kazateľa.

Najmä adorácia. Páči sa mi, ako každý môže počas adorácie vyjadriť slovami, čo cíti, za čo chce ďakovať a chváliť nášho Pána.

Pre mňa bola silným oslovujúcim momentom jednota ducha všetkých zúčastnených, a tiež piesne, adorácia, spojenie sa srdcom.

Čo pre Vás znamená otvoriť sa Duchu Svätému a prijať jeho dary do svojho kresťanského života? Prípadne sa podeľte krátko so svojím svedectvom o prítomnosti a pôsobení Ducha Svätého vo Vašom živote.

„Sú len dve možnosti - buď sme pod vplyvom dobrého ducha - Ducha Svätého, alebo pod vplyvom zlého ducha. Preto chcem byť pod vplyvom Ducha Svätého, On dáva svoje dary- múdrosť, poznanie, rozlišovanie duchov a iné. Poznať ho po ovocí: láske, radosti, pokoji, zhovievavosti, láskavosti, dobrote, vernosti, miernosti a zdržanlivosti.
Uvedomujem si, že som len prach a bez Ducha Svätého nedokážem ani povedať - Ježiš je môj Pán. Potrebujem jeho dary a charizmy. Nemôžem ho oddeliť od mojej spirituality ani života a chápania Boha. Je to moje všetko, a vďaka nemu dokážem byť "dobrá". Preto nech stále, každú chvíľu stúpa k nebu moja modlitba - Príď Duchu svätý, pretvor ma, obnov ma, naplň ma!“

Nechať sa viesť Jeho mocnou rukou.

Podľa mňa prijať dary Ducha Svätého neznamená len ísť na birmovku „a hotovo“. Tieto dary môžeme prijímať stále, ak sme rozhodnutí pre Krista. Otvoriť sa Duchu Svätému znamená v slobodnej vôli prijať to všetko, čo nám ponúka.

Bez Ducha Svätého ani na krok. Je potrebný vo všetkých životných situáciách a rozhodnutiach. Ja osobne sa modlím modlitbu - príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť – a verím, že pomáha.

Záverom modlitba k nášmu Pánovi: Vďaka Ti, Pane, za chvíle strávené pri Tebe, za dary Ducha Svätého, ktoré vnášajú do spoločnosti i životov jednotlivcov veľké požehnanie. Nech Pán ochraňuje a požehnáva aj všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu Turíčnej vigílie v Lipanoch.
(Pavol Kall)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign