Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovný program spoločenstva Kruciáty 28. januára 2015

V stredu 28. januára 2015 sa konal duchovný program v kaplnke charity v Lipanoch. Prítomní sa najprv pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva za referendum. Po úvodnom privítaní začala svätá omša, celebrovaná otcom Jozefom Heskem.

Kázeň:
Dnešný svätec dňa sv. Tomáš Akvinský
, bol jedným z najväčších učencov Cirkvi. Žil v 13. storočí a bol tichej, ale veselej povahy. Napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stala Suma Theologiae (Súbor teológie). Okrem toho bol výborný kazateľom, zložil aj nádherné hymny ku cti Sviatosti Oltárnej. Popritom všetkom zostal veľmi pokorným a poníženým. Nikdy neprijal žiadne povýšenia, ktoré mu ponúkali jeho predstavení. Pápež Pius V. ho vyhlásil v roku 1567 za učiteľa Cirkvi a pápež Lev VIII. ho vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl. V Cirkvi sa mu vo všeobecnosti dáva titul ,,doctor angelicus“ (anjelský učiteľ). Tento veľký svätec, významný teológ, veľký vedec, veľký filozof, mal veľmi pokorné a ponížené srdce. On si uvedomoval, že pred Bohom máme byť skromní, malí, ponížení. Celý jeho život sprevádzal tento postoj, toto prežívanie. A práve táto jeho malosť mu dávala rozlet v teologickom svete, vo filozofii a v ostatných vedných teologických disciplínach. Bol členom rehole dominikánov a bol žiakom Alberta Veľkého.

Drahí bratia a sestry, aj nás Boh volá, aby sme mali srdce pokorné a ponížené. Aj v dnešnom evanjeliu sa píše: ,,Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“(Mt 23,12) Máme byť ponížení, nemáme si namýšľať príliš veľa o sebe. Poznáme zo Svätého Písma, že Boh sa pyšným protiví, ale v pokorných má záľubu. Boh má záujem o ľudí, ktorí sú na periférii spoločnosti, na okraji, o ľudí hendikepovaných, postihnutých, no dnešný svet takýchto ľudí odmieta, dnešný svet odmieta ľudí nenarodených, ktoré ešte neuzreli svetlo sveta, dnešný svet odmieta ľudí chorých, starých, bezvládnych a umierajúcich. Takýchto ľudí svet odmieta, odhadzuje. Nemôžeme sa riadiť tým, čo nám svet diktuje, my sa máme riadiť Božími normami, o ktorých nám hovorí Božie slovo. Máme prijímať človeka, ktorý je ponížený, ktorý leží v blate svojho hriechu, nerestí, v blate otroctva a závislostí. V Božích očiach je každý z nás výnimočný a má ohromnú hodnotu. Je nevyhnutné venovať pozornosť a starostlivosť novým formám chudoby a krehkosti, v ktorých sme povolaní spoznávať trpiaceho Krista. Ľudia bez strechy nad hlavou, drogovo závislí, utečenci, stále viac opustení i osamelí seniori atď. To je to Augustínovske: ,,Milovať hriešnika a nenávidieť hriech.“ To má platiť stále. S pokorou a poníženosťou má byť spojený aj náš postoj služby. Pán Ježiš hovorí: ,,Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom.“(Mt 23,11) Iba človek ponížený, môže slúžiť. Človek namyslený, pyšný, ťažko môže byť služobníkom, mať postoj pokory, lebo by chcel, aby ho všetci obskakovali. A práve v tom spočíva veľkosť človeka, v ochote poslúžiť, v ochote rozdávať sa. A o takúto veľkosť sa máme snažiť, o veľkosť, ktorá spočíva v službe, snažiť sa byť darom pre druhých, pre svoje okolie, pre svoje prostredie, či je to rodina, spoločenstvo, farnosť, iné spoločenstvo, iná komunita. Pán Ježiš pri poslednej večeri keď umýval apoštolom nohy, hovorí: ,,Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.“(Jn 13, 14-16)
Pán Ježiš hovorí, slúžte si navzájom, staňte sa služobníkmi, dal som vám príklad umývať si navzájom nohy. V tomto spočíva veľkosť človeka. Alebo, keď prišla za Ježišom Matka Zebedejových synov a povedala mu: ,,Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ (Mt 20,20) Žiadala Ježiša ministerské miesta pre svojich synov. No kto chce byť veľkým, má sa stať služobníkom. Králi, mocnári tohto sveta vládnu svojou mocou, armádou, bezpečnostnými zložkami. Ale v Božom kráľovstve má vládnuť zákon lásky, ktorá sa prejavuje cez službu, cez ochotu sa rozdávať, cez ochotu stať sa darom pre druhých. Alebo keď Pána Ježiša pokúšal diabol na púšti, Pán Ježiš mu povedal: ,,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Diablovi slúžiť nebudem.“ (Lk 4, 8) V tomto má byť náš životný program, slúžiť Pánovi, Cirkvi, spoločnosti a ľuďom. Akýmkoľvek spôsobom sa stať darom pre druhých, prestať byť egoisticky zameraní na seba, ale viac myslieť na iných. Aj keď niekedy cítime slabosť, ohraničenie, limity, treba sa prekonať, vstať a ísť ďalej, netreba upadnúť do ľahostajnej a lenivej bezmocnosti. Nemôžeme povedať: ,,Tak to sa nedá.“ Toto nemôže byť v živote kresťana. Táto veta nikdy nemôže vychádzať z nášho srdca, z nášho jazyka, ani z našich úst. Dá sa všetko, len treba chcieť, treba mať túžbu, nadšenie, horlivosť služobníka. Mať postoj služobníka. K tomu nás Pán Ježiš dnes volá.

Po svätej omši kandidátka KOČ prečítala dvoch zúčastnených žien oslovujúce svedectvá o tom, čo im dala sv. omša v charitnom dome a adorácia po nej.

Potom nasledovala adorácia. Jozef Heske do nej vstupoval veľmi hlbokými oslovujúcimi myšlienkami. ,,Tak ako keď apoštoli boli za zavretými dverami a Ježiš prišiel medzi nich a hovorí im: ,,Nebojte sa. Ja som to.“ Apoštoli boli vtedy plní strachu, obáv, čo to bude s nimi, keď počuli a videli, že Ježiš zomrel, bol prebodnutý, bol pochovaný. Síce ženy hovorili, že hrob je prázdny, no chlapi tomu čo ženy hovorili neverili. Aj dnes počas adorácie Ježiš prichádza a hovorí nám: ,,Nebojte sa. Ja som to.“ Aj my možno nielen tu v Lipanoch ale na celom Slovensku si kladieme otázky, ktoré sú plné obáv, strachu. Čo to bude s nami, ako dopadne referendum? Zvlášť keď média nie sú na našej strane. A Ježiš prichádza práve v tejto chvíli počas adorácie ku každému z nás a hovorí: ,,Nebojte sa. Ja som to.“ A dobre vieme, že vo Svätom Písme sa Boh predstavil Mojžišovi v horiacom kríku slovami ,,Ja som to.“ Pritom mu Boh dal poslanie, aby išiel do Egypta a vyslobodil svoj národ z otroctva. Aj mne teraz počas adorácie hovorí: ,,Ja som Boh pokoja, Boh vládca, som Kráľ, som Bojovník. A prečo sa bojíte? Prečo máte toľko pochybovačných otázok. Ja som Váš Boh, Váš Pán, ja som Váš Kráľ, som Kráľom celého vesmíru.“ Preto sme tu teraz na adorácii, aby sme Bohu vyznali, že je našim Pánom, že Pán Boh je vyvýšený nad nás, nad národ, nad celú našu spoločnosť, nad všetko čo sa teraz deje v súvislosti s referendom. ,,Pane, pomôž nám uveriť, že Ty si Pán Pánov, Kráľ Kráľov, Ty si Boh, ktorý koná. A preto ťa chceme teraz Pane chváliť, oslavovať, vyvyšovať tvoje meno.“ My nie sme sami v tomto boji. Áno, veľmi sa snažíme, aby tie myšlienky o rodine a manželstve sa šírili medzi ľuďmi. Možno cítime bezmocnosť. ,,Ale Ty si tu Pane a hovoríš nám: Nebojte sa. Ja som to.“ Vieme, že 365 krát vo Svätom Písme je výzva: ,,Nebojte sa.“ Ako keby na každý deň nám Pán Boh hovoril: ,,Nebojte sa.“ Aj svätý otec František nás povzbudzuje: ,,S odvahou.“ Preto sme tu teraz na adorácii, aby sme sa posilnili v odvahe, vo viere, v dôvere. ,,Ty si Pán Pánov, Kráľ Kráľov, Ty si Boh, si vyvýšený a zvelebený, chválim ťa Pane. Ty si ten, ktorý premohol diabla, Ty si ten, ktorý zvíťazil, chceme ťa teraz počas adorácie oslavovať, zvelebovať, ty si dávno zvíťazil aj v našej spoločnosti, v našom národe, dávno si ukázal svoje víťazstvo.“ Nemusíme mať žiadne strachy, lebo ty si zvíťazil. Máš moc premieňať naše zmýšľanie, našu mentalitu. S Tvojou pomocou sa to dá. Ty nám vládneš, Ty sa nám dávaš v hostii, v chlebe ako pokrm, dávaš nám silu, aby sme kráčali, aby sme mali silu bojovať, si darom pre každého z nás. Chceme ťa poprosiť, aby si zostúpil do srdca každého muža, ženy, do srdca každého Slováka, tebe Pane chcem odovzdať každého človeka, ktorý sa zaangažuje do verejného dobra, do referenda. Pane, dotkni sa každého z nás. Pane, potrebujeme dotyk tvojej lásky, moci, pomaž nás svojou láskou. Ty, Pane, všetko zahoj, všetky trhliny, všetky narušené vzťahy, možno aj rodiny sú rozdelené na dve skupiny kvôli referendu. Ty, Pane, prikry každého svojou láskou.“Pri adorácii sme hlboko precítili lásku k Ježišovi piesňami a verejnými osobným prosbami. Na konci adorácie otec Jozef Heske s monštranciou v rukách postál pri každej lavici, čím nám sprostredkoval osobné požehnanie. Pocítili sme dotyk a lásku Pána Ježiša vo sviatosti oltárnej. Potom nám udelil všetkým zúčastneným spoločné požehnanie s monštranciou. Domov sme odišli naplnení radosťou a pokojom.

Alenka – kandidátka KOČ

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign