Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovný program spoločenstva Kruciáty 23. júna 2015

V utorok 23. júna 2015 sa uskutočnil duchovný program v kaplnke Charitného domu v Lipanoch. Na modlitbách a slávení Eucharistie sa zúčastnili členovia a kandidáti KOČ, Hnutia Svetlo – Život a Domácej Cirkvi. Prišli aj mnohí veriaci z Lipan a okolitých obcí. Najprv sa prítomní pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva za oslobodenie za závislosti. Po nej pokračoval program sv. omšou, ktorú slúžil otec Jožko Bujňák. Svätú omšu sprevádzali hrou na varhanoch Julka Miženková a Miška Daraková.

Kázeň: Drahí prítomní veriaci! Každý z nás je tu na tejto zemi určitý počet rokov 20, 30, 40, 50 a viac. A každý z nás máme skúsenosť s niečím čo voláme povolanie. Buď sa ešte len rozhodujeme pre povolanie, alebo sme sa už rozhodli pre konkrétne povolanie a ho už žijeme. A potom je otázka ako to svoje povolanie žiť a realizovať. Včera a predvčerom sme čítali čítania z knihy (Genezis 12, 1-3): ,,Tu Pán povedal Abramovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe sú požehnané všetky pokolenia zeme!“ A Abrahám, ktorý bol pohan vstal a urobil ako mu povedal Pán. Keby Abrahám nepovedal Bohu áno, tak by sme tu dnes neboli. Abrahám prejavil svoju šľachetnosť a veľkorysosť, keď povedal Lotovi: ,,Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi, sme predsa bratia! Či nie je pred tebou celá krajina? Preto sa, prosím, odlúč odo mňa! Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty napravo, ja pôjdem naľavo! Tu zdvihol Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po končiny Segor - je zavlažované ako Pánov raj, ako egyptská krajina. Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a odtiahol na východ. Abrahám býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. (Gn 13, 8-13) Lot si teda vybral tú lepšiu časť, Abrahám tú horšiu, ale Boh Abraháma požehnal. A Boh povedal Abrahámovi: ,,Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi.“ (Gn 13, 16)

Je predvečer liturgickej slávnosti Narodenia Jána Krstiteľa. Poslaním Jána Krstiteľa bolo ukazovať na Krista. Ján Krstiteľ bol ohlasovateľom Ježiša Krista. ,,Pripravte cestu Pánovi , vyrovnajte mu chodníky“ (Lk 3,4). Boh mal s Abrahámom svoj plán. Boh mal s Jeremiášom svoj plán. Boh mal s Jánom Krstiteľom svoj plán. Aké je povolanie každého z nás? Povolanie je miesto, kde moje hlboké potešenie napĺňa hlbokú potrebu sveta. Hlbokou potrebou sveta je, aby sme sa my tešili z toho, že nás Pán povolal a iba tak budeme mať v sebe vnútornú radosť. Nie je ľahké byť manželkou, byť manželom, byť kňazom, či žiť v slobodnom stave. My hľadáme, aká je naša cesta povolania. A keď sme ju našli, máme prosiť Boha o požehnanie. Jeremiášovi Boh povedal: ,,Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“(Jer 1,4-5) Keď rozlíšim to čo mi hovorí Pán, potom to mám aj zrealizovať. Každodenný život s našimi blízkymi je veľa krát veľmi ťažký. A do týchto náročných vzťahov my potrebujeme poslať Boha. Zo života Matky Terezy, ktorá bola symbolom ľudskej dobroty, čistoty, lásky a pomoci, je známa táto udalosť. ,,Keď som raz večer so sestrami bola von, našli sme 4 opustených ľudí. Povedala som sestrám, aby sa postarali o tých troch a ja som sa postarala o tú štvrtú, v najhoršom stave. Urobila som pre ňu všetko čo som mohla a uložila som ju do postele. Usmiala sa krásnym úsmevom na mňa a povedala mi ,,Ďakujem“ a potom hneď zomrela. Pochopila som, že vďačnosť prináša úsmev a stáva sa darom. Naším povolaním je byť dobrým kresťanom. Pavol hovorí: ,,Ale z Božej milosti som tým, čím som a jeho milosť nebola vo mne márna“(1Kor 15, 10). Ján Krstiteľ ukazoval na Krista priamo a radikálne. Akým spôsobom ja ukazujem na Krista? Matka Tereza povedala: ,,Byť dobrou matkou, k tomu netreba veľkých slov, ale veľké srdce.“ Byť dobrým otcom, synom, dcérou, zaťom, k tomu netreba veľkých slov, ale veľké srdce. Musíme mať srdce otvorené na Boha. Otvorené na jeho volanie. Jeden z dôvodov, prečo si Boh vybral Jána Krstiteľa ako Ježišovho predchodcu spočíva v tom, že bol pokorný. Uvádza sa jednoducho ako „hlas volajúceho na púšti,“(Mk 1,3) bez okázalých predslovov alebo pompéznych titulov. Mnohí pozoruhodní svätci prišli pred Jánom, ale Ježiš povedal: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján“(Mt 11,11). Ján nemal žiadne skryté plány alebo nafúkané ego. Jeho posolstvo znelo:,, On musí rásť, mňa musí ubúdať“ (Jn 3,30).

Po svätej omši nasledovala adorácia doprevádzaná hrou otca Jožka Bujňáka na gitare.

Adorácia: ,,Pane, prichádzame za tebou a vyznávame, že sme smädní. Aj dnes túžime byť naplnení tebou, naplnení Duchom Svätým. Tak ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša Bože, túži po tebe. Po Bohu túži moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár. Pane, tak ako žalmista, chceme aj my hovoriť. Aj my sa k tebe chceme priblížiť. Dávaj nám svojho Ducha. Príď Duchu Svätý a dávaj sa nám poznať svojím spôsobom. Príď Duchu Svätý, ty nás otváraj ako chceš ty sám, ty otváraj našu myseľ, naše srdce, náš rozum, city a vôľu. Do prosieb počas adorácie sa zúčastnili všetci prítomní veriaci: ,,Príď Duchu Svätý, ako radosť, láska a pokoj,“ ,,Príď Duch Svätý a posilni našu slabú vieru a malú lásku,“ ,,Príď Duchu Svätý a zapáľ nás ohňom svojej lásky,“ ,,Príď Duchu Svätý do našich rodín so svojou poslušnosťou a pokorou,“ ,,Príď Duchu Svätý so svojimi darmi rady a sily pre naše povolanie,“ Príď Duchu Svätý ako lekár a uzdrav naše zranené duše i srdcia,“ ,,Príď Duchu Svätý do situácii, v ktorých si nevieme rady,“ Príď Duchu Svätý obnov v nás, čo je zranené a tak nám ukáž cestu, ktorou máme kráčať,“ Príď Duchu Svätý ako pokoj a nádej,“ ,,Príď Duchu Svätý a požehnaj našu vieru, nádej a lásku,“ ,,Príď Duchu Svätý a obnov v nás čo je zranené,“ Príď Duchu Svätý ako Tešiteľ,“ ,,Príď Duchu Svätý a daruj nám nové Turíce.“ ,,Príď Duchu Svätý, aby sme boli ľuďmi lásky takú ako mal Abrahám, takú ako mal Jeremiáš, takú ako mal Ján Krstiteľ, takú ako mala Matka Tereza. V žalme 139 sa píše: ,,Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšou mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Skúmaj ma, Bože a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty.“ Pane viem, že nás poznáš a vieš o nás všetko. Vďaka ti Pane, že nás voláš, že nás miluješ takých akí sme, s našimi nedostatkami, ale aj s našimi dobrými vlastnosťami, s naším úsmevom, s našim charakterom. Pane, chcem ďakovať za každého z nás, ktorí tu sme, vďaka, že nás máš rád bezvýhradne. ,,Vďaka Ti Pane, že nie je hriech, ktorý by si nám nemohol odpustiť,“ ,,Vďaka Ti Pane za kňazov a za nové kňazské povolania,“ ,,Vďaka ti Pane, že tu môžeme byť a že si tu môžeme oddýchnuť,“ ,,Vďaka ti Pane, že nás poznáš po mene,“ ,,Vďaka ti Pane, že sa o nás staráš každý deň,“ ,,Vďaka ti Pane, že si za nás zomrel na kríži,“ ,,Vďaka ti Pane za všetky milosti, ktoré sme tu dnes obdŕžali,“ ,,Vďaka Ti Pane, že si s nami až do skončenia sveta v Eucharistii,“ ,,Vďaka Ti Pane, že aj keď sme neverní, že ty zostávaš stáť pri nás a si vždy verný,“ ,,Vďaka ti Pane, že si nám dal Pannu Máriu za matku,“ ,,Vďaka ti Pane, za naše rodiny, za manžela, za vnúčatá, za susedov,“ ,,Vďaka ti Pane za nový život,“ ,,Vďaka ti Pane, za všetkých, ktorí nesú svoj ťažký kríž s lásku kvôli tebe Pane,“ ,,Vďaka ti Pane, za tvoj kríž, cez ktorý nás k sebe priťahuješ.“ Sviatostný Pane Ježišu, ty si hoden našich chvál, žiaden človek a žiadna vec, len ty jediný Pane náš: ,,Ty si živý Boh, chvála ti Pane,“ ,,Ty si nekonečne dobrotivý, chvála ti Pane,“ ,,Ty si tichý a pokorný srdcom, chvála ti Pane,“ ,,Ty si láska a pokoj, chvála ti Pane,“ ,,Ty si mocný Boh, chvála ti Pane,“ ,,Ty si láskavý Otec, chvála ti Pane,“ ,,Ty si verný Boh, chvála ti Pane,“ ,,Ty si zázračný Boh, chvála ti Pane,“ ,,Ty si zázračný lekár tela i duše.“ Adorácia bola ukončená sviatostným požehnaním. Pocítili sme dotyk a lásku Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Odišli sme naplnení radosťou a pokojom.

Alenka – kandidátka KOČ

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign