Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Prinášame podstatnú časť príhovoru o. Jozefa Heskeho, národného moderátora diakonie oslobodenia, ktorý predniesol na 17. celoslovenskom sympóziu Kruciáty oslobodenia človeka v sobotu 10. októbra 2015:

MOCOU DUCHA SVÄTÉHO A CHARIZMY SPOLOČENSTVA

V našom spoločenstve KOČ máme heslo MOCOU DUCHA SVÄTEHO, vo svetle ktorého chceme zakúsiť nové povzbudenie v službe charizmami ktoré sme dostali a prijali. Zakladateľ HSŽ a KOČ ctihodný Boží sluha otec František Blachnicki hovorí o desiatich charizmách – daroch ktoré máme od Ducha sv.

Prvá charizma je žiť jednotu medzi svetlom a životom. Aby nebolo príliš racionalizmu ani príliš emocionalizmu. Poznanie a konanie má ísť spolu ruka v ruke. Jednoducho povedané a napísané – teória musí prejsť do praxe.

Druhou charizmou je evanjelizácia. Veď ona je jedna z troch pilierov KOČ okrem modlitby a pôstu vo forme dobrovoľnej abstinencie. Cieľom evanjelizácie je osobné prijatie Krista ako Pána a Spasiteľa. Veď toto je základ kresťanského života. Mnoho kresťanov potrebuje osobný vzťah s Ježišom Kristom.

Treťou charizmou je ohlasovanie evanjelia s mocou, ktorá oslobodzuje. Človek potrebuje oslobodenie v každom rozmere svojho života. Žijeme vo svojich problémoch a chceme ich samozrejme riešiť. Je tu Kristus, ktorý prináša dar slobody Božieho dieťaťa.

Štvrtá charizma je formácia pravých kresťanov a učeníkov Pána Ježiša. Všetci, rodiny, mládež, dospelí sú pozvaní na cestu duchovnej a ľudskej výchovy. Ona začína evanjelizáciou a prechádza do svedectva a služby v spoločenstve cirkvi. Keď táto cesta chýba, tak to je potom príčina krízy tradičných kresťanov.

Piatou charizmou je liturgia ako vrchol a žriedlo kresťanského života. Našou úlohou je budovať živé liturgické zhromaždenia. Je cesta k obnove farnosti ako miestnych cirkví. Cez liturgiu sa zjavuje a realizuje cirkev. Naše miesto je totiž v cirkvi, vo farnostiach.

Šiesta charizma je ukázať cestu budovať cirkev ako spoločenstvo cez ideu Krista Sluhu a diakoniu. Nadobudnime postoj angažovania a spoluzodpovednosti. Majme vedomie MY namiesto vedomia JA a ONI vo vzťahu k cirkvi. Nech sa to prejaví skrze službu.

Siedmou charizmou je obnova manželstva a rodiny. Rodiny nech sa stanú živým prostredím viery a lásky. Rodina sa má stať domácou cirkvou a miestom rodinnej formácie. Ôsma charizma je objavenie cirkvi ako spoločenstva. Budovanie vzájomných vzťahov má byť založené na vzťahu s Bohom. Ja ako jednotlivec a aj my ako spoločenstvo nemôžeme sa nachádzať mimo cirkvi, ale v cirkvi.

Deviatou charizmou je idea Panny Márie, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. Ona nám pomáha odkrývať tajomstvo Krista a Cirkvi. Ukazuje nám snúbenecké oddanie sa Kristovi vo viere a láske. Tu je prameň nového života, ktorý máme prijať aby sme sa aj my stali živými a životodarnými.

Nakoniec desiatou charizmou je jednota v Duchu sv. Potvrdením pravosti charizmy je jednota s cirkvou. Nakoľko sme na ceste jednoty, natoľko sme pod vedením pôsobenia Ducha sv. Jednota sa prejavuje v našom spoločenstve, vo vzťahu k druhým spoločenstvám, s hierarchiou Cirkvi, v ekumenizme a so všetkými ľuďmi a to cez evanjelizáciu, oslobodenie a milosrdenstvo.

Tak toto sú hlavne zásady nášho spoločenstva do ktorého patríme. Otec Blachnicki nás povzbudzuje aby sme ich prijali ako dar a používali v službe. Zakladateľ nám to ukazuje na vlastnom živote. Zároveň vás chcem povzbudiť, aby sme ďakovali Bohu za to, že v minulých dňoch dňa 1.10. pápež František podpísal dekrét o heroickosti čností otca Zakladateľa. Tešme sa že nás Otec bude čoskoro vyhlásený za blahoslaveného.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign