Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Návraty k 10. výročiu KOČ v Prešove

Zakladateľ KOČ v Prešove, otec Marek Badida aj o svojich pocitoch zo stretnutia pri príležitosti 10. výročia založenia KOČ v Prešove
Nielen k podujatiu, ktoré sa konalo nedávno v Prešove pri príležitosti 10. výročia vzniku Kruciaty v tomto meste, sme zaregistrovali nasledujúce výpovede a svedectvá. Na úvod sme oslovili otca Mareka Badidu, ktorý stál pri počiatkoch Kruciaty v Prešove. Najprv odpovedal na otázku, čo mu dalo toto stretnutie. „Toto stretnutie ma povzbudilo, pretože som sa mohol stretnúť zo známymi ľuďmi po mnohých rokoch. Vidieť ich vernosť v kráčaní za Pánom a vernosť v službe, do ktorej ich Ježiš povolal, to ma veľmi povzbudilo.“ Ďalej sa vrátil až k počiatkom tohto spoločenstva v Prešove a vyzdvihol potrebu neustálej osobnej formácie: „V súčasnosti nie som v Kruciate, na toto stretnutie som bol pozvaný ako zakladateľ modlitieb za závislých v Prešove, ktoré potom viedli ku vzniku Kruciaty v Prešove. Myšlienka Kruciaty je nádherná, vyžaduje si však aj účasť a formáciu v tomto spoločenstve. Ja som teraz v inom spoločenstve (Koinonia Prešov), spôsoby evanjelizácie v tomto spoločenstve sú iné. Ale do budúcnosti nevylučujem účasť v Kruciate.“

Otec Jozef Heske o histórii vzniku KOČ v Prešove, Pavol Malík spomína na začiatky
Otec Jozef Heske, moderátor KOČ, pripomenul históriu vzniku tohto spoločenstva v Prešove: „Spočiatku KOČ vzišla skrze HSŽ, keď jednotlivci prijali deklaráciu a sa stali kandidátmi, resp. členmi KOČ. Konkrétne modlitebné spoločenstvo KOČ vzniklo v roku 2005. Zakladateľom bol spomínaný otec Marek Badida, pracovník Gréckokatolíckej charity v Prešove, toho času pôsobiaci ako farár v gréckokatolíckej farnosti Podhoroď.“ A v čom bol ten rozhodujúci impulz k založeniu KOČ v Prešove? „Keď Marek Badida začal každý týždeň v kostole na Sekčove modlitby za závislých, začali tam chodiť ľudia, ktorí mali problémy s alkoholom vo svojich rodinách. Už vtedy tam prišli tí, ktorí sú tam aj dnes (Margita,Jolka,Tereza). Občas som tam prišiel i ja, a keďže som bol členom KOČ a nič podobné v tejto oblasti sa nerobilo, tak som to vnímal ako svoje povzbudenie na tejto ceste a zároveň možnosť obohatiť iných o bohatstvo, ktoré je v KOČ. Do programu a činnosti na stretnutiach som nezasahoval, skôr som sa prispôsobil vedeniu otca Mareka. Po čase bol otec Marek preložený biskupom na iné miesto. Myslím, že ma poprosil, aby som pokračoval v tom, čo robil. Chápal som, že tie ženy nemajú žiadnu formáciu okrem kostola, a preto sme pokračovali v tom, čo začal otec Marek Badida. Postupne sme k modlitbám ruženca pridávali prvky KOČ - modlitbu Kruciaty, pôst, svedectvo,...“ podelil sa so svojimi spomienkami Pavol Malík.

Zodpovedná animátorka Julka aj o zhodnotení doterajšieho pôsobenia KOČ v Prešove
Ako by zhodnotila tie roky pôsobenia KOČ v Prešove terajšia zodpovedná animátorka Julka? „Malé spoločenstvo, ktoré ticho a nenápadne sa modlí a cez neho Boh koná veľké veci v živote ľudí.“ A hmatateľný prínos tohto spoločenstva v meste Prešov vidí v duchovnom živote. Činnosť Kruciaty v meste sa prejavuje modlitebnými a formačnými stretnutiami a najmä svätými omšami, ktoré sú obetované za závislých a spoluzávislých. A čo jej prinieslo stretnutie, kde sa spomínalo, ale aj ďakovalo Bohu za dielo Kruciaty v Prešove? „Stretnutie v Prešove mi dalo zažiť slová – pozrite, ako je dobré, keď bratia bývajú spolu – a tiež mi prinieslo radosť a pokoj zo spoločného zdieľania. Z programu ma oslovila kázeň otca Mareka a príhovor pani Julky o spoluzávislosti. Do Kruciaty som vstúpila po odporúčaní priateľky.“ Julka nakoniec blahoželá jubilujúcemu spoločenstvu týmito slovami: „Neboj sa, ja Pán som s tebou, nech je Boh oslávený cez toto spoločenstvo.“

Otec Martin tiež o poslaní Kruciaty
V pozvánke na toto podujatie sa vynímala myšlienka - milujem, preto nepijem. Ako by ju mal vnímať ktokoľvek, nielen člen či kandidát KOČ? V čom je jej podstata?
Mňa oslovila veta z evanjelia, ktorú adresoval Pán Ježiš Petrovi po zmŕtvychvstaní, keď sa im zjavil pri Genezaretskom jazere: „Peter, miluješ ma viac ako títo?“ Tiež som ju počul v srdci, ako keby ju Ježiš adresoval aj mne. A pod vplyvom životných tragédii, ktoré spôsobil alkohol a o ktorých som počul alebo aj sám prežíval vďaka pastorácii, som sa rozhodol skúsiť zobrať na seba záväzok abstinencie na rok. Teda tu je aj odpoveď na slogan: Milujem, preto nepijem. Motívom bola láska ku Kristovi a ochota pomáhať.
KOČ nie je len o dobrovoľnej abstinencii od alkoholu, je najmä zápasom o ľudskú dôstojnosť a slobodu. Čo vám osobne prináša členstvo v KOČ?
Duchovnú formáciu, stretnutia s ľuďmi, ktorí prežili peklo alkoholizmu, úžasné svedectvá viery v Boha, pokoru, radosť zo spoločenstva KOČ, zaujímavé rozhovory práve na tému alkoholizmu...
Čo vás oslovilo z programu 10. výročia KOČ v Prešove?
Príhovor duchovného otca Mareka Badidu, týkajúci sa víťaznej mentality veriaceho kresťana na príklade starozákonného Gedeóna. Oslovili ma svedectvá a skúsenosti ľudí , ktorí abstinujú, tiež to, že Bohu naozaj nič nie je nemožné a jeho nevyspytateľné cesty. Zaujala ma prednáška o otcovi Františkovi Blachnickom, najmä jeho nezlomné odhodlanie konať dielo Božieho Ducha aj napriek rozličným prekážkam. V čom treba hľadať hlavný prínos Kruciaty pre spoločnosť? Kruciata oslobodenia človeka je veľkou nádejou pre zúfajúcich ľudí , je ukázaním životného štýlu v slobode Božieho dieťaťa, v praktickej pomoci ľuďom s problémami alkoholizmu, je svetlom a východiskom z otroctva závislosti.
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do KOČ?
Môj vstup do KOČ dozrieval postupne mojím nadobudnutím presvedčenia, že keď chcem žiť spiritualitu hnutia Svetlo –Život, ako jedna z podmienok je aj prijatie záväzku abstinencie. Doteraz tento krok neľutujem a odporúčam ho každému. Nech sa Pán oslávi.

A teraz prinášame výpovede ďalších zúčastnených členov, kandidátov a sympatizantov KOČ.

Marta, sympatizantka KOČ
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Aj keď neraz mnohé veci nechápem, aj tak verím, že sú potrebné pre môj rast. V sobotu 21.5.2016 na výročí KOČ v Prešove som žasla a otvárali sa mi oči pri svedectve žien. Veľa som aj ja prežila z toho, o čom svedčili a navlas sa to zhoduje so životom ľudí, ktorí majú doma závislého od alkoholu. Nevedela som, že som spoluzávislá, a doslova povedali aj (mučenica). Myslím si, že ľudia sa oslobodzujú, ak zo srdca odpúšťajú. No cesta za Kristom je ťažká, ale krásna, je to ako cesta cez záhon rozkvitnutých ruží, ktoré majú tŕne. Byť otvorený pre Boha znamená zatvoriť bránu pre diabla. Niet na zemi človeka, ktorého by Pán nechcel prijať k sebe. Žime preto v posväcujúcej milosti aj v tomto milostivom roku milosrdenstva. Čas, ktorý dávame druhým, sa nám znásobuje, preto žiť s blížnym v láske znamená pokoj pre dušu, pokoj, ktorý prajem nám všetkým.

Marek
Toto stretnutie mi dalo zažiť priateľské a rodinné spoločenstvo. Uvedomil som si vďačnosť Pánovi Ježišovi za úžasné a veľké veci, ktoré vykonal mne i mojim rodičom a priateľom. Pomohlo mi to opäť sa nadchnúť pre dielo KOČ a pokračovať v službe.
Z programu ma oslovila homília otca Mareka, a to pokračovať v službe i napriek tomu, že nám to niekedy ľudia môžu znepríjemniť. Motívom môjho vstupu do KOČ bola pomoc závislému človeku. A tiež viera, že Pán Ježiš človeka oslobodzuje a uzdravuje a poznanie, že obeta a pôst z lásky majú v Božích očiach veľkú cenu a význam.

Helenka
Moje srdce je plné nadšenia zo stretnutia KOČ v Prešove, ktoré sa konalo pri príležitosti 10. výročia založenia tohto hnutia v Prešove. Stretnutie sa začalo o 9. hodine slávnostným vstupom do kostola cez bránu Milosrdenstva. Celá svätá omša bola veľmi silná a kázeň zakladateľa KOČ v Prešove, otca Mareka bola plná uistení, že ak sa celým srdcom odovzdáš Ježišovi, on koná veľké veci. Táto kázeň mi dodala obrovskú radosť a odvahu kráčať ďalej. Po svätej omši nasledoval ďalší program na Gymnáziu sv. Moniky. Prednáška o živote otca Františka Blachnického a svedectvá sestier / naozaj silné a dojímavé /. Spoločné agapé a poklona pred sviatostným Ježišom s požehnaním boli pre mňa veľkým zážitkom. Prežila som deň plný Božieho milosrdenstva. Moje srdce je plné radosti, lebo viem, že Ježiš je Pán, len on je Víťaz a zlo nemá žiadnu moc. Možno nad telom sem-tam zvíťazí, ale duša patrí Ježišovi. Len sa nesmieme poddať. Ježiš je Víťaz. Amen.

Spracoval: Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign