Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Zodpovednosť rodiny za čnosť triezvosti

V každej rodine je potrebné vychovávať k triezvosti. Takže nielen cirkev a spoločnosť, ale aj rodičia a ostatní členovia rodiny sú zodpovední za to, aby deti rástli v čistom prostredí slobodnom od závislosti.

V poľskej Kruciate vznikla nám známa iniciatíva MILUJEM – PRETO NEPIJEM! V rámci tejto iniciatívy boli predstavené tri programy:

  1. rodinný náboženský program prevencie – NEBOJTE SA ÍSŤ PROTI PRÚDU!
  2. slávenie v rodine ako výchova k triezvosti – ZACHOVÁVAJTE NÁBOŽENSKÉ OBYČAJE A PESTUJTE KRESŤANSKÉ TRADÍCIE!
  3. budovanie vzťahov na ceste do manželstva – MUSÍTE OD SEBA VEĽA VYŽADOVAŤ, BA AJ VTEDY KEĎ DRUHÍ OD VÁS NIČ NEVYŽADUJÚ!

Nebojte sa ísť proti prúdu!

V prostredí našej cirkvi a našich rodín prvá skúsenosť s plnou účasťou na sv. omši je slávnosť prvého sv. prijímania. Je to pomalé, ale isté zakončenie detskej etapy v živote mladého kresťana. Je to veľmi dôležitá etapa pre formáciu života viery celej rodiny. V tomto veku je potrebné, aby dieťa kresťansky formované a nábožensky motivované malo podporu a svedectvo svojho rodinného okolia vo veci triezvosti. Je tu návrh, aby dieťa ktoré pristupuje k prvému sv. prijímaniu vykonalo sľub zrieknutia sa alkoholických nápojov a fajčenia až do plnoletého veku – t.j. do 18 roku života. Od rodičov takéhoto dieťaťa náleží, aby sa v odvahe zaviazali, že pohostenie po slávnosti prvého sv prijímania nebude spojené s konzumom alkoholu a budú sa snažiť vychovávať deti v čnosti triezvosti. Dieťa má získať presvedčenie, že pitie alkoholu nie je nutné v živote dospelých a že nemusí byť zvykovou normou. Naopak získava oporu v abstinencii ako nutnej normy pre jeho rozvoj. Čas prípravy na 1. Sv prijímanie stanovuje najlepší čas pre odovzdanie odkazu o potrebe abstinencie v živote deti a mládeže. Dieťa sa učí podľa vzorov, ktoré má vo svojom živote. Morálne zákazy a príkazy majú pre dieťa abstraktný charakter. Nie sú pre neho presvedčivé, aby sa zdržalo alkoholu a fajčenia až do veku 18 rokov. Musí to vidieť v rodičoch a vo svojom blízkom okolí. Príčinou prerušenia sľubu zrieknutia alkoholu a fajčenia je spochybňovanie schopnosti dieťaťa zotrvať na dlhodobých záväzkov. Spochybňovanie možnosti morálnej voľby vo veku používania rozumu a chápania u dieťaťa neguje význam akýchkoľvek nariadení a morálnych požiadaviek, ktoré sa mu predkladajú. Nie je správne, aby sme všeobecne spochybňovali zodpovednosť dieťaťa za vykonané skutky, inak je pozbavené toho, aby pristúpil k spovedi – sviatosti zmierenia a pokánia. Rodičia dokonca niekedy majú aj strach dávať svojím deťom požiadavky. Boja sa byť náročnými voči svojim deťom. A je to na veľkú škodu. Rodičia nebojte sa! Buďte odvážni! Choďte proti prúdu.

Zachovávajte náboženské obyčaje a pestujte kresťanské tradície!

Mnohí mladí manželia si myslia pri očakávaní dieťaťa, že hlavná vec aby bolo zdravé. Neskôr vzniká túžba: aby bolo šťastné. Aby si vedelo poradiť. Aby nezišlo na zlú cestu. Atď... výchova detí si vyžaduje veľké námahy a angažovanie. A to je ťažké. Aj spoločné zábavy, rodinné stretnutia, jubileá, ... sú prínosom. Slávenie v rodine pomáha dieťaťu v sociálnom raste. Má vplyv na jeho triezve myslenie a úsudok. Chráni pred závislosťou. Slávenie má výchovný rozmer. Spoločné trávenie času má svoj zmysel. Tak ako abstinencia od alkoholu môže zvýšiť kvalitu rodinných stretnutí, tak alkoholické zvyky môžu sociálne poškodiť mysleniu a postojom dieťaťa. Výchova k triezvosti v rodine to je viac než nepitie alkoholu. Je to hovoriť deťom pravdu o svete. Spoznávať seba a svoje klady i zápory. Je to učiť sa budovať vzťahy s druhými ľuďmi. Prejaviť úctu k iným. Vedieť viesť dialóg. Zodpovedne a kriticky myslieť. Vedieť bojovať so životnými problémami. Nadobúdať postoj odvahy, ktorá nedovoľuje utekať od problémov. Triezvosť je aj formovať správny postoj voči krivde a nespravodlivosti. Výchova k triezvosti to je výchova k láske a úcte voči Bohu, blížnym a sebe samému. Zachovať abstinenciu od alkoholu je dôlež aj pre rodičov, aj pre deti. To je cesta! Pomáha to v pohľade pravdy, úcty a lásky k sebe a druhým. Pomáha triezvo sa pozerať na problémy vo svete. Snažme sa budovať svoje rodiny ako dom, kde sa dieťa cíti v bezpečí a láske. Nech k tomu pomáhajú aj naše kresťanské tradície.

Musíte od seba veľa vyžadovať, ba aj vtedy keď druhí od vás nič nevyžadujú!

Mnohé krachujúce manželstva alebo nefungujúce rodiny sú prepojené s alkoholizmom. Niekedy bezmocnosť prekonávať alkoholické zvyky vedie do frustrácie a rezignovania bojovať. Príprava na manželstvo začína v čase zásnub jeho rodičov. Vzrast a rozvoj dieťaťa v rodine je ďalšou prípravou na ceste do manželstva. Ide o budovanie vlastného charakteru, úctu ku každej zdravej ľudskej hodnote, schopnosť spolužiť s druhými, spoznanie svojho povolania, úctu k čistote, zodpovedný postoj voči rodine a manželstvu. Sú aj takí, ktorí sa v mladom veku rozhodujú pre abstinenciu od alkoholu. Prečo je táto voľba dôležitá v období „chodenia spolu“ a snúbenectva? Ako pomáha svedectvo rodičov a spôsob výchovy pri formovaní postojov dieťaťa? Ako abstinencia pomáha v rozlišovaní povolania do manželstva? A v príprave na prekonávanie životných ťažkosti? Snúbenectvo je obdobie vlastnenia seba v dávaní seba voči konkrétnej osobe. Mladí prechádzajú etapami spoznávania, vzájomnej sympatie a priazne až k snúbenectvu. Ako sú v tomto čase veľmi dôležité plody výchovy z rodiny, Zvlášť schopnosť postaviť sa do svetla pravdy. Chuť pracovať na sebe. Snaha slúžiť druhým. Dôležitú úlohu má aj postoj snúbencov ku konzumovaniu alkoholu. Abstinencia pomáha triezvo sa dívať na seba samých a v pravde sa pozerať na toho druhého. Pomáha uvažovať o túžbach a očakávaniach do manželstva. Uvedomovať si dôstojnosť osoby. Mať úctu k sebe a druhému. Človek dokáže takto pracovať na sebe, aby sa staval lepším vo vzťahu snúbeneckom a potom neskoršie v manželskom. Rezignácia v konzumovaní alkoholu pomôže aj v oblasti snúbeneckej čistoty. Pomáha im to v príprave budovania jednoty do manželstva. Ako je veľmi potrebný postoj – vyžadovať od seba a aj od druhého. Nech rodina je miestom na to, aby sme sa učili tomuto postoju.

Napísal: Jozef Heske

Zdroj: Kulbacki, P. a Potempa,I.: Odpowiedzialnosc Rodziny. In: Eleuteria 111-112(1-2/2018). Kroscienko n/D: Fundacja Swiatlo-Zycie.s.14-17

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign