Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI


Znak roku 2019

Otec Blachnicki zakladateľ HSŽ a KOČ mal pred sebou cieľ výchovy nového človeka. Celý jeho život bol plný tejto idei. Začalo to pri skautingu. Potom počas Druhej svetovej vojny, keď vstúpil do odboja. Spočiatku neveril Bohu, ale náboženské tradície si plnil. Avšak v katowickom väzení dostal dar a milosť duchovného obrátenia. Potom celý jeho život a služba boli plné snahy formovať nového človeka. Pred sebou mal nového človeka, ktorý žije dar slobody božieho dieťaťa. Mal pred sebou nové spoločenstvo, ktoré novou kultúrou pretvára svoje okolie.
V tomto svetle sa máme dívať na dielo KOČ, dar abstinencie a na diakoniu-službu oslobodenia. Otec dal odpoveď na apel pápeža sv. Jána Pavla II ... POSTAVIŤ SA PROTI VŠETKÉMU, ČO NIČÍ DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA ...
KOČ sa stala takto prejavom kladnej odpovede Blachnickeho na výzvu pápeža. Jedným z pilierov KOČ je dobrovoľná abstinencia, ktorá je základom. Alebo prízemím. No treba stúpať vyššie. Na vyšších poschodiach sú ďalšie ohrozenia, ktoré je potrebné pozorovať a vnímať. Takže sa netočme len okolo slov PIŤ či NEPIŤ. KOČ neohraničujme iba na alkoholizmus. To už malo byť dávno poriešené. (viem, že to nie je poriešené u mnohých) Totižto na nás číhajú INÉ ZÁLUDNOSTI A OTROCTVÁ.
Ale veľmi dôležite piliere sú modlitba a evanjelizácia. Na to nezabúdajme.
Heslom KOČ je NEBOJTE SA! Realita je žiaľ taká, že sa bojíme ísť proti prúdu. Sme, ako tí druhí. Bojíme sa vystúpiť z masy. Dajme si otázku: Sme súčasťou masy alebo sme osobnosti, ktoré majú vplyv na svoje okolie?
KOČ je zápas o slobodu. KOČ keď vznikla, tak bol komunizmus. Išlo o zápas o človeka a jeho slobodu. Dnes máme iné strašné veci, ktoré ohrozujú človeka. Preto nemôžeme byť slepí a hluchí. Nesmieme byť pasívni. Pasivita je v tomto prípade hriechom. Gaučový štýl života vylučujeme.
KOČ je ako vojenská výprava, ktorej cieľom je zápas o človeka na rôznych frontoch alebo na rôznych poschodiach domu nášho života a života spoločnosti.
Sme armáda. Musíme si to uvedomiť.

Je tu výzva: BYŤ SLOBODNÝM A OSLOBODZOVAŤ DRUHÝCH. Sloboda má byť moja osobná skúsenosť. Kristus je žriedlom slobody. Prijatie Krista je začiatok môjho osobného procesu slobody. Všeobecne sa to udialo pred 2000 rokmi, ale teraz je potrebné aby sme osobne prijali tento dar slobody. Postupne Kristus mi odkrýva životné oblasti, kde som otrokom.
Preto je potrebné v mojom, živote ZRIEKAM a VERIM! Potrebná je obnova krstnej zmluvy.
Ako je dôležité mať osobnú skúsenosť daru slobody Božieho dieťaťa.

VĎAKA MOJEJ SLOBODE AJ DRUHÍ MÔŽU MAŤ ÚČASŤ NA SLOBODE BOŽÍCH DETÍ.

Sv. Ján Pavol II povedal, že (citát JN 8,31-32.) Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí – je najdôležitejšia veta v Biblii. Ozaj je potrebná vernosť pravde, ktorá je osvietená rozumom a vierou. Potrebná je vernosť Svetlu a vernosť Kristovi. Tu chcem spomenúť negatívnu úlohu, ktorú majú najmä média šíriace škodlivé klamstvo. Uvedomujeme si to všetko, čo sa deje v tejto oblasti? Ako je veľmi potrebná formácia v tejto oblasti? Ako je potrebné mať ducha rozlišovania. Byť podkutý v pravde. V tej Božej pravde.

Oblasť ľudskej sexuality. Je to oblasť, kde je mnoho zranení. Do tejto oblasti vstupuje Kristus ako lekár, aby vyslobodil a uzdravil. On dáva silu odpustiť a prijať odpustenie. Jeho láska a moc nás uschopňuje, aby sme prinášali týmto zraneným nádej.
Zamyslime sa aj nad tým: Koľko rán dostala naša dôstojnosť? Koľko je tých zranení? Ale je tu riešenie. Božia láska lieči naše rany. Tam, kde je hriech je aj milosť a Božie milosrdenstvo.
Uvedomujeme si škodlivý vplyv pornografie, homosexuálnych praktík a zvyklosti, tiež ideológie gender. Ničí to osobný rozvoj človeka. Je ľahká dostupnosť cez média. Je to duchovný boj, ktorého sme nielen svedkami, ale aj účastníkmi. Skutočne. Ako je potrebná čistota a poriadok v srdci človeka? Vernosť Kristovi!
Aké je naše povedomie v tejto oblasti? Uvedomujeme si dôstojnosť človeka? Svätosť a dôstojnosť ľudského tela a ľudskej integrity? Iba vyslobodení ľudia môžu svedectvom života napomôcť k vyslobodeniu bratov. A preto nesmieme byť pasívnymi voči týmto javom! Čo môžeme vykonať v tomto? Ako to ustrážiť, aby to nemalo zlý vplyv na náš duchovný život? Na manželský a rodinný život? Na život nášho národa?

František Blachnicki povedal, že jeden z hlavných prejavov dnešnej krízy človeka je pokušenie konzumného štýlu života. Našou úlohou je odmietať kultúru konzumu. Odmietajme heslo – Uži a Zahoď! Sme svedkami to, že konzum prevláda nad potrebami. Preto odmietnime konzumizmus ako životný štýl.
Encyklika LAUDATO SI od pápeža Františka nás vyzýva k ekologickému obráteniu. Stretnutie sa s Kristom prináša dôsledky aj v ekológii. Máme zodpovednosť za Božie dielo prírody. Ako je potrebná ekológia srdca, či integrálna ekológia. Neporiadok v srdci človeka je príčinou ekologickej krízy! To si musíme uvedomiť. Nutná je preto prevencia! Potrebný je Nový Človek a Nové Spoločenstvo s Novou Kultúrou.
Cez ekológiu dokonca vstupujeme aj do dialógu so svetom. Je to Aeropág súčasnosti. Je to aj evanjelizačná výzva. Skúsme sa na tým zamyslieť.

F. Blachnicki dňa 2.3.1980 v Czestochowej povzbudzoval, že členovia spoločenstva sa majú angažovať v aktuálnych problémoch národa a spoločnosti. Je to povzbudenie a výzva aj pre nás slovenských oázistov a kruciatnikov.
Veď sme obyvateľmi EÚ a našej krajiny. Zápas o vernosť kresťanským hodnotám, ktoré majú svoje miesto vo verejnom, kultúrnom a morálnom živote – to je naše poslanie a diakonia. SLOVENSKO JE SRDCOM EURÓPY!!!
Máme príležitosť dať svedectvo o pravde. Je to naša úloha! Dať svedectvo evanjelia ktoré má moc vyslobodzovať. Prispejme k tomu, aby ľudia okolo nás boli slobodnými v Kristovi. Majme účasť na tomto procese. Nebojme sa! Podporme tých politikov, ktorí rešpektujú zásady evanjelia, morálne kresťanské zásady a prirodzený zákon manželstva a rodiny. Aj oblasť života od počatia po prirodzenú smrť. V tejto oblasti môžeme veľa urobiť. Máme podporiť tých, ktorí prinášajú sociálnu náuku cirkvi, podporu rodiny a starostlivosť o chudobných. A je to tak? Dajme si tieto otázky. Aj v našich malých skupinách, či oblastiach kde pôsobíme. A prečo by sme nemohli aj sami aktívne vstúpiť do verejného života v samospráve alebo na národnej, či medzinárodnej úrovni? Možno by pomohlo aj aktívne vstúpiť do rodičovského združenia, ktoré je pri škole vášho dieťaťa. Tých možnosti sa angažovať je mnoho.

Sv. Ján Pavol II sa modlil vo Warszawe v roku 1979: ... Nech zostúpi tvoj Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme ... veľmi potrebná je duchovná obnova zeme, ktorou sú naše ľudské srdcia. Pápež František vyzýva: ... vypustiť Krista z nášho srdca von medzi ľudí do sveta...

Teda čo robiť? Svetlo-život - Nový človek - Nové spoločenstvo - Nová kultúra. Vo svetle týchto hlavných pojmov učenia otca Blachnickeho svetlo aplikujme do života. Dajme dôraz na KONAŤ. Napr. Prevenčná činnosť. Pretvárať povedomie svoje aj druhých. Výchova a vzdelávanie. Učiť sa aktuálne reagovať na nové ohrozenia. Spolupracovať s rôznymi katolíckymi organizáciami, ktoré máme podporovať a mať aktívnu účasť. KONAŤ sa môže prejaviť aj v Diakonii spoločenského angažovania sa, milosrdenstva, oslobodenia, evanjelizácie, modlitby a života. Atď..... Je to výzva. Je to cesta. Je to vízia. Je to ponuka a pozvanie.

Na záver ponúkam výňatok z pripravovanej knihy od otca Františka Vyslobodení a vyslobodzujúci... ovocie diela KOČ sa teraz ukazuje ako nesmierne aktuálne i prorocké. Toto dielo žije a je dôležité zvlášť dnes, keď ľudská sloboda je ohrozená najhrozivejším vrahom a to samým človekom. Tak sa nebojte Kruciaty Oslobodenia Človeka v XXI. storočí! Teraz prichádza jej čas...

Otec Jozef Heske

(Prednáška zaznela na oázovom turíčnom stretnutí COM v Prešove v centre HSŽ 8.6.2019 v deň 40. Výročia vzniku diela KOČ)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign