Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Príhovor členom a kandidátom KOČ

Milí priatelia!

Prosím prečítajte si tieto slová, ktoré píšem zo svojho srdca.

Ako moderátor diakonie oslobodenia HSŽ pri organizovaní rôznych evanjelizačných duchovných obnovách alebo pri rozhovoroch s ľuďmi vnímam nutnosť prítomnosti a služby diakonie evanjelizácie a modlitby. Veľmi citlivo to prežívam a chcem vyjadriť túžbu, aby sa našlo čím viac kruciatnikov a oázistov – mladých, dospelých a manželov, ktorí by sa rozhodli slúžiť pre dielo modlitby, evanjelizácie a oslobodenia. Tu nejde o alkohol, ale tu ide o čosi viac. Tu ide o oslobodenie a uzdravenie človeka. A ja vás pozývam do tejto diakonie. Je to široké pole, na ktorom je strašne veľa roboty. Viete, akú peknú službu môžeme urobiť?

Zo strany Cirkvi sme vyzvaní, aby sme sa naplno zapojili do Novej Evanjelizácie (NE) a celkovo do duchovnej obnovy Cirkvi. A je potrebné niečo robiť. Je tu výzva! Hovorí sa, že je päť minút pred polnocou. Vôbec to tak nie je. Skôr je päť minút po polnoci. Ale aj napriek tomu je tu stále nádej a riešenie. Je tu výzva pre každého z nás. Naše dielo KOČ má byť prítomné v Cirkvi. V diecéze. Vo farnosti. Je to jeho prirodzené miesto. Mame cítiť s Cirkvou spolupatričnosť. Máme mať procirkevné zmýšľanie. Cítenie s Cirkvou. Naše hnutie má mať miesto hlavne v NE. Tú nepotrebujú animistickí pohania vyznávajúci prírodné náboženstvá, ktorí žijú v Afrike. Na to sú misie Ad gentes – K národom. Ale NE potrebujú pokrstení pohania z tradičných katolíckych krajín. Nepraktizujúci kresťania, ktorí žijú okolo nás. Aj tu na Slovensku.

V týchto časoch putuje relikvia sv. Cyrila po slovenských diecézach. Je to súčasť duchovnej prípravy na Jubilejný rok sv Cyrila a Metóda, ktorý bude r. 2013. Budeme sláviť výročie príchodu slovanských vierozvestcov na územie našich slovanských predkov. Je tu impulz k novej evanjelizácii. Je to výzva pre KOČ.

Blíži sa Rok viery. Ten sa začína v októbri 2012 a končí sa v nedeľu Krista Kráľa v novembri 2013. Tento Rok viery sa začne v podstate biskupskou synodou o diele nová evanjelizácia. Toto sú výzvy pre našu KOČ.

Svätý Otec Benedikt XVI napísal encykliku Porta Fidei – Dvere viery. V tomto dokumente píše a povzbudzuje nás, aby sme išli cestou viery a aby sme svoju vieru radostne prežívali ako osobné stretnutie sa s Ježišom. A aby sme k tomu viedli aj druhých:

„… Želáme si, aby Rok viery vyvolal u každého veriaceho túžbu vyznať vieru v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou a nádejou … Poznanie obsahu viery nestačí, ak sa potom srdce, skutočná „svätyňa“ človeka, neotvorí milosti, ktorá dodáva duchovný zrak umožňujúci vidieť do hĺbky a pochopiť, že to ohlasované je Božie slovo… Vyznávanie ústami zasa značí, že viera zahŕňa aj verejné svedectvo a angažovanie sa. Kresťan si nikdy nesmie myslieť, že viera je len súkromnou záležitosťou. Viera je rozhodnutím byť s Pánom a žiť s ním…“

Máme aj usmernenia, ako prežívať Rok viery na úrovni farnosti a spoločenstiev:

  1. Čítať apoštolský list Svätého Otca Benedikta XVI. Porta Fidei a pozorne o ňom uvažovať.


  2. Intenzívnejšie, uvedomelo, aktívne a plodne sláviť liturgiu, a to osobitne Eucharistiu, ktorá je tajomstvom viery a prameňom novej evanjelizácie, a tak byť autentickým svedkom Pána.


  3. Venovať väčšiu pozornosť štúdiu dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi a čerpať z nich materiál pre farskú pastoráciu – katechézu, ohlasovanie a prípravu na sviatosti.


  4. Viac čerpať z bohatstva Katechizmu Katolíckej cirkvi a pod vedením svojich farárov viesť skupiny veriacich k čítaniu katechizmu, aby tak vznikali malé spoločenstvá viery, ktoré budú svedčiť o Ježišovi Kristovi.


  5. Obnoviť úsilie o rozširovanie a distribúciu Katechizmu Katolíckej cirkvi či iných pomôcok vhodných pre rodiny, ktoré sú skutočnými domácimi cirkvami a prvými miestami odovzdávania viery.


  6. Podporiť ľudové misie a iné iniciatívy, ktoré pomôžu veriacim znovuobjaviť dar krstnej viery a s ním súvisiacu zodpovednosť za to, aby o nej svedčili.


  7. Členovia rehoľných komunít sú vyzvaní, aby sa v obnovenom spojení s Pánom Ježišom zapojili do novej evanjelizácie podľa vlastných chariziem, vo vernosti Svätému Otcovi a v zhode s neporušeným učením.


  8. Rozjímavé spoločenstvá nech sa zvlášť pozorne venujú modlitbe za obnovu viery Božieho ľudu a za nový zápal pri jej odovzdávaní mladým generáciám.


  9. Cirkevné hnutia sú pozvané uskutočňovať iniciatívy, pri ktorých môžu uplatniť vlastnú charizmu a ktoré v spolupráci s miestnymi pastiermi budú začlenené do veľkej udalosti Roku viery. Hnutia nech kreatívne a veľkodušne hľadajú najvhodnejšie spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere v službe Cirkvi.


  10. Všetci veriaci sú pozvaní oživiť svoj dar viery a usilovať sa odovzdať svoju skúsenosť viery a lásky v dialógu so svojimi bratmi a sestrami, aj s tými z iných kresťanských vierovyznaní, stúpencami iných náboženstiev, neveriacimi či ľahostajnými. Všetci kresťania by si mali uvedomiť, že prijali „posolstvo spásy, aby ho zvestovali všetkým“, a mali by začať uskutočňovať akési misie medzi tými, s ktorými žijú a pracujú.

Aj Rok viery je pre nás podnetom k evanjelizačnému oživeniu našich spoločenstiev. Pomôckou môžu byť aj pripravované evanjelizačné rekolekcie pre členov a kandidátov KOČ. Je to skvelý duchovný program pre všetkých tých, ktorí túžia evanjelizovať. Verím, že sa ľudia prihlásia na tieto podujatia.

Otec Jozef Heske,
moderátor diakonie oslobodenia.
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign