Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Pane, povedz iba slovo ...

Plagát, ktorý pozýval na duchovný program v pondelok 2. decembra 2013 do kaplnky charitného domu v Lipanoch, obsahoval okrem samotného pozývacieho textu aj obrázok, na ktorom sa vynímalo svetlo žiariace na celú zem. Advent je obdobím prípravy na sviatky Svetla, ktorým je Kristus. Je hľadaním nádeje pre sklesnutých, uzdravenia pre zranených, oslobodenia pre spútaných. K čomu nás teda pozýva každoročný Advent? K radostnému a bedlivému očakávaniu nielen prvého, ale aj toho druhého príchodu Ježiša Krista. Je časom hlbšieho uvažovania nad zmyslom a významom Ježišovho príchodu. Čo pre mňa i pre teba chce Pán povedať práve v tomto požehnanom čase? Prečo prišlo na svet pred dvetisíc rokmi betlehemské dieťa? Advent ponúka priestor na bližšie analyzovanie aj týchto otázok. Advent však prežívame nielen v predvianočnom čase, neustálym Adventom je naplnený každý náš deň, pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy príde Pán v sláve. Advent je pre každého z nás jedinečnou príležitosťou, aby sme sa stále viac približovali cez Božie Slovo a sviatosti k Tomu, ktorý nás vykúpil. V Knihe proroka Izaiáša čítame: „Duch Pána, Jahveho je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.“ (Iz 61,1) Aj my sme povolaní k tomu, aby sme podľa vzoru Ježiša hlásali radosť a nádej podloženú Evanjeliom, aby sme boli blízko pri tých, ktorí upadli do závislostí a neslobody, aby sme povzbudením, láskou a pomocou obväzovali zranených na tele i na duši. Aj týmto posolstvom môžu byť naplnené naše dni.

Duchovný program v kaplnke Charitného domu v Lipanoch dňa 2. decembra sa začal modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, obetovanou za závislých a pokračoval sv. omšou, ktorú slúžil o.Peter Komanický - národný moderátor HSŽ. Do služby lektorov sa zapojili členovia a kandidáti KOČ. Hudobný sprievod zabezpečovala Julka Miženková. Na tomto duchovnom programe sa zúčastnili aj veriaci z Lipian, Ďačova, Dubovice ,Kamenice, Oľšova a Brezovičky. V homílii o. Peter vychádzal z Evanjelia daného dňa, ktorého hlavnou myšlienkou bolo uzdravenie stotníkovho sluhu. Slová z tohto Evanjelia sa modlíme pri každej sv. omši. / „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo ...“/ Možno si nie vždy dostatočne uvedomujeme ich význam. Stotníkove slová vystihujú jeho veľkú a obdivuhodnú vieru. Z homílie o. Petra vyvstala aj otázka, či sme spokojní s tým, ako veríme. Ježiš prišiel do Kafarnauma, kde ho prosil o pomoc stotník, ktorý bol pohanom, človek, ktorý bol okupantom, nepriateľom, a preto si azda nezasluhoval, aby mu Ježiš mal pomáhať. Stotník však neprichádza s prosbou za seba, ale za svojho sluhu. On predsa nemusel oňho ani zakopnúť, nemusel sa zaoberať týmto človekom. Avšak tento sluha trpí, leží ochrnutý. Stotník sa k nemu nespráva bezcitne, práve naopak, jeho postoj prezrádza niečo iné. On ako človek, ktorý rozkazoval iným, si zachoval charakter a nezaujal postoj nevšímavosti. Bol vnímavý na sluhu, svojho podriadeného. Stotníkova prosba ukazuje na jeho citlivosť, empatiu. Učí aj nás, aby sme boli citliví a vnímaví na potreby našich blížnych, na ich momentálny stav, v akom sa nachádzajú. Jeho prosba nás učí, ako máme vykonávať svoje každodenné rozhodnutia. Zo stotníkových slov – Pane, povedz iba slovo – vychádza vernosť voči tomu, čo Ježiš urobí. Sme aj my verní Ježišovým slovám, sme verní Jeho náuke? Dôverujeme Mu za „každého počasia“? Čo nám ešte chce povedať stať o uzdravení stotníkovho sluhu? Aby sme si uvedomili, že nikdy nemáme takú silnú vieru, aby sme sa nemohli aj od iných ľudí učiť a veľa naučiť. Nielen Advent je vhodnou dobou na neustály rast našej osobnej viery. Preto prosme od Pána, aby nás posilňoval vo viere v našich denných bojoch a zápasoch.

V rámci obetných darov priniesla svoju deklaráciu KOČ aj jedna kandidátka. Po sv. omši sa konala adorácia za oslobodenie zo závislostí, ktorú hudobne sprevádzal Janko Huba z Plavnice.

Pane, prosíme Ťa o pevnú vieru, ktorá obstojí v dnešnom svete tisícorakých ponúk, ktorá bude podopretá Tvojím mocným slovom, ktorá si bude všímať potreby ostatných ľudí. Nech je naša viera preniknutá empatiou a starostlivosťou o našich blížnych.

(Pavol Kall)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign