Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


FATIMA A OTEC BLACHNICKI
MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

V spisoch a dokumentoch môjho osobného archívu, ale aj na internetových stránkach, napr. www.oaza.pl sa nachádza Úryvok z Listu z Fatimy od Božieho služobníka otca F. Blachnického , zo dňa 27.1.1982. Je to aj dnes aktuálny list, ktorý sa dotýka aj našich čias ktoré dnes prežívame. A zvlášť teraz, keď máme výročie 100 rokov od fatimských zjavení.

Panna Mária sa zjavuje vo Fatime ako mimoriadne znamenie na nebi. Porov.: Zj 12,1. Ako nevesta oblečená v slnko. Vedie boj s drakom. Mária výrazne hovorí o boji. Stojí na čele bojujúcich. Dáva prísľub posledného víťazstva.Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené srdce! Panna Mária poukazuje na stratégiu tohto zápasu. Ponúka niekoľko veľmi jednoduchých a pre každého pochopiteľných prvkov, ktoré celkove ukazujú na cestu k víťazstvu nad duchovnou nadvládou sveta:

a.) ZVERTE SA MÔJMU SRDCU

Panna Mária vyjadruje túžbu, aby sme sa jej zverili. Stratégia každého boja vyžaduje, aby sme sa zoskupili okolo toho, kto je najsilnejší, kto vytvára stredobod sily a opory pre všetkých. Nepoškvrnená – to je reálne víťazstvo nad hriechom. To je človek v plnosti vykúpený. V Panne Márii sa ukázalo vykúpenie najplnšie zjavené vo svojom ovocí. Preto v tomto duchovnom boji, ktorý vedieme, máme nájsť oporu v Tej, ktorá už zvíťazila. Nepoškvrnená ako vykúpený človek nám nedovolí zabudnúť na samotný cieľ nášho boja a na to, čo nám pomôže zvíťaziť. Víťazstvo to nie je zničenie protivníka väčšou silou než je tá jeho, ale zachránenie a vyslobodenie človeka. Víťazstvom je vyslobodenie človeka v nás a v tých, s ktorými bojujeme. Keď sa zameriame na Nepoškvrnenú cez zasvätenie sa Jej srdcu, tak nám to pomôže v stratégii duchovného boja. V tomto zmysle sa máme zveriť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zjednotiť sa s Ňou.

b.) MODLITE SA ZA OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV, RUSKO SA OBRÁTI

Kľúčovým slovom Fatimského posolstva je slovo obrátenie. Obrátenie je slovo prepojené so slovom víťazstvo. Cieľom boja nie je zničiť protivníka, ale jeho záchrana cez obrátenie. Mária hovorí o obrátení Ruska. Určite nemá na mysli geograficky a etnograficky obsah, ale celý systém bezbožníckeho ko munizmu, ktorý tam našiel svoje sídlo. Ide hlavne o obrátenie všetkých tých nevoľníkov klamstva a túžby po moci, ktorí vytvorili celý tento systém zotročovania ľudí a ho aj spustili. Takto pochopené a vnímané víťazstvo ako obrátenie je cieľom Kristovho vykupiteľského diela. Tento posledný zámer boja musí byť jasný v našom vedomí.

c.) MODLITE SA, MODLITE SA RUŽENEC

Iba Boh môže obrátiť srdce človeka. Na druhej strane pre Boha nič nie je nemožné. Nemali by sme pochybovať o možnosti obrátenia každého hriešnika. Boh si chce pri tomto poslúžiť našimi modlitbami. Modlitba je prvá a zásadná forma tohto duchovného boja. Má to byť modlitba veľkej viery a dôvery. Modlitba, ktorá vyprosuje Boha o veci, ktoré sa nám môžu zdať ako nemožné. Mária nám odporúča veľmi a vrúcne sa modliť posvätný ruženec. Ruženec má tiež pre nás oslobodzujúcu silu, lebo nás vovádza cez uvažovanie tajomstiev našej viery do pravdy a skutočnosti Božieho konania vo svete.

d.) KONAJTE POKÁNIE, PRESTAŇTE PÁCHAŤ HRIECH

S modlitbou má ísť ruka v ruke pokánie. Čiže Metanoia. Zmena života. Inými slovami vstupovať do slobody. Žiť slobodu. Zo značí – podriaďovať svoj život požiadavkám pravdy. Vtedy v zhode s touto zásadou budeme môcť oslobodzovať svojich bratov.

e.) PRINÁŠAJTE OBETY

Fatimské deti museli vtedy veľmi trpieť, lebo Panna Mária z nich urobila svedkov svojho posolstva. Každý kto dáva svedectvo v pravde a koná pravdu, bude musieť znášať prenasledovanie až do obety vlastného života. Obety tohto druhu majú veľkú moc pri obrátení hriešnikov. Výnimočnú silu majú svedectvá utrpenia, ak ich obetujeme za tých, ktorí ho nám spôsobujú. Takto nasledujeme Krista, ktorý pribitý na kríži sa modlil, aby Otec odpustil všetkým tým, ktorí mu ublížili ... porov.: LK 23,24. Svedectvo utrpenia a znášanie prenasledovania výnimočne nás samých oslobodzuje. A najmä vtedy, keď na prvé miesto dávame lásku. Preto oddať život z lásky je najvyšším aktom slobody. Takéto svedectvo (potvrdenie) práve tak rovnako stavia tých, ktorých chceme oslobodiť, lebo to môže v nich vyvolať znepokojenie, narušenie sebadôvery, sebareflexie a šok obrátenia.

FATIMSKÉ POSOLSTVO A NAŠE ÚLOHY:

Otec Blachnicki chce Fatimské posolstvo premietnuť do praktického života. Poukazuje na posledný duchovný zápas medzi dobrom a zlom. Tento zápas vedený už 40 rokov počas komunizmu vstúpil do poslednej etapy. Otec František hovorí: „Postavili sme sa tvárou v tvár sile, ktorá sa nám ukazuje v celej svojej pomste a brutalite, bez masky pokrytectva.“ Otec povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa pevne postavili za pravdy a zákony, ktoré určujú náš zápas. Aj spoločenské udalosti máme chápať a vnímať ako výzvu na definovanie svojich postojov vo svetle viery. Motivácia viery má nám pomáhať v našom zápase a našom životnom postoji. Fatimské posolstvo nám môže dopomôcť k realizácie zásad stratégie duchovného boja pre súčasnosť. Otec František Blachnicki povzbudzuje nás, aby sme sa pozorne započúvali do posolstva Fatimskej Panny Márie.


Zakladateľ HSŽ a KOČ na základe vyššie napísaných úvah na základe fatimského stretnutia formuluje päť zásad pre naše pôsobenie a konanie v prítomnom čase:

Pravda nás vyslobodí.

Musíme sa sami vnútorne vyslobodiť od falošného obrazu reality, ktorý je nám zo všakadiaľ vsugerovaný. Zvlášť cez média. Dávame dôveru lži, sme odzbrojení. Padáme do otroctva! Máme byť citliví a mať odvahu pozrieť sa pravde do očí aby sme videli s akým protivníkom máme do činenia. Musíme demaskovať lož a nazývať veci pravým menom vo svetle viery a nadprirodzenej perspektíve. Iba viera nám nakoniec pomôže zachovať sa správne. Kde len môžeme, otvárajme ľuďom oči, aby zhodnotili svoju životnú situáciu v pravde.

Zverte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Poznajúc pravdu a vediac s akou silou musíme duchovne bojovať, zverme sa Nepoškvrnenej, aby sme mali účasť na jej sile a víťazstve. V tomto akte zasvätenia sa môžeme zvíťaziť nad strachom a nájsť opäť dôveru. Keď sa zveríme Panne Márii, tak máme účasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista. Staňme sa nástrojom v rukách Panny Márie a jej rytierom tak, ako nás učil sv.Maximilián Kolbe.

Modlite sa za obrátenie hriešnikov.

Modlime sa s odvahou viery a láskou za všetkých bez výnimky. Aj za tyranov. Za zradcov a zločincov. Za zaslepených a zotročených túžbou po moci alebo strachom. Modlitbou prosme za obrátenie všetkých tých, ktorí sú zodpovední za otrocký systém a udržujú režim zotročovania národov. Postavme sa proti tejto moci svojou vierou a dôverou v oslobodzujúcu moc Najvyššieho Boha, ktorý musí zvíťaziť. Modlime sa denne posvätný ruženec na tento úmysel, zvlášť v spoločenstve, kdekoľvek sa môžeme zjednotiť a zhromaždiť.

Čiňte pokánie!

Ak sme zotročení hriechom, tak nemôžeme víťazne bojovať a byť nástrojom v rukách Panny Márie. Musíme sa odvrátiť od hriechu a všetkých prejavov svojho egoizmu. Vyslobodzujúc seba takto sa spájame čoraz plnšie s Máriou a stávame sa schopní oslobodzovať druhých. Musíme ako národ zvlášť vyslobodzovať ľudí z otroctva alkoholizmu, zabíjania počatého života a konať pokánie za tieto hriechy. Lebo oni sú dôvodom Bohom dopusteného nešťastia.

Prinášajte obetu!

Dávajúc svedectvo pravde bez strachu buďme ochotní prijať na seba utrpenie prenasledovanie. Obetujme to s ochotou odpustiť tým, ktorí spôsobujú utrpenie. Vtedy sme najsilnejší láskou. Vtedy víťazíme skrze kríž – tak ako zvíťazil Kristus. Takto môžeme prijať a naplniť Fatimské posolstvo v dnešnej dobe. A to je cesta k plnému víťazstvu. Ak násilie budeme riešiť násilím, tak nezvíťazíme. Ale zvíťazíme vtedy, ak dobrom premôžeme zlo. Členovia HSŽ a KOČ by mali predovšetkým prijať tento program a realizovať ho vo svojich spoločenstvách a rodinách. Ako aj by mali povzbudzovať druhých k zapojeniu sa do tejto cesty.

Otec Blachnicki sa modlí:Nepoškvrnená Matka Cirkvi, nech vás chráni a zachová v jednote so svojim Synom v Duchu Svätom. Amen.

Spracoval: Jozef Heske
Zdroj: www.oaza.pl.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign