Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Krížová cesta oslobodenia

Úvod

Buď pochválený a zvelebený naveky, môj Pane Ježišu, keď ma k sebe voláš na tvoju krížovú cestu. Na jej jednotlivých zastaveniach mi ukazuješ, ako veľmi ma miluješ a z čoho ma vykupuješ a oslobodzuješ. Áno, ty si môj Vykupiteľ, Osloboditeľ a Lekár. Nemám iného a ani nechcem mať. Ty si Víťaz nad hriechom a diablom. Ty mi vo svojej láske ponúkaš slobodu orla a krásu ľalií - slobodu Božieho dieťaťa.

Teraz tu pred tebou skladám všetky svoje starosti a úzkosti, strach, nedôveru a choroby. Odovzdávam ti všetko, čo má trápi, s čím si neviem rady, čím sa cítim byť zviazaný, neslobodný, zastrašený, zatrpknutý (chvíľka ticha)...Všetky hriechy a negatívne putá, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dával v sebe priestor Zlému a dostával sa pod jeho vplyv..

Nechcem viac zhrešiť. Zriekam sa hriechu. Zriekam sa i každej nevedomej spolupráce so Zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma nevdojak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše a tela i celého môjho života, teraz sa toho v tvojom mene zriekam. S tebou, Mária, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobru, láske, pokoju a zmiereniu.

Hľa, tu som, Pane Ježišu! Uzdrav ma, osloboď ma, vzkries ma! Obnov ma, aby som ti celkom slúžil, každý deň plnil vôľu nebeského Otca a raz sa naveky tešil v tebe!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

I. zastavenie - Ježiša odsudzujú na smrť.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený“(1Pt3, 18).

Ježišu, Osloboditeľ môj, hľa, tu som pred tebou. Ďakujem ti, že si tak ticho prijal odsúdenie od tých, ktorí sa považovali za spravodlivých a za zvrchovaných vlastníkov moci, ktorá im vlastne bola iba prepožičaná zhora. Čo mohli z tvojho správania pochopiť? Iba toľko, že im rozumieš a že ich neodsudzuješ. Ale oni nepoznali hranice svojej pyšnej tvrdosti!

Ježišu, koľko je aj vo mne nespokojnosti, nespravodlivosti, posudzovania, odsúdenia a pomsty. Ako ťažko zabúdam na urážky. Nosím ich v sebe a sťažujem si život. A nielen sebe. My ľudia sme teba nevinného odsúdili, ale ty ma neodsudzuješ, nevyhľadávaš moje previnenia, ale ma chceš od nich očistiť a oslobodiť. Ďakujem ti. Vylieč ma svojou láskavosťou z mojej zloby, aby pokoj a odpustenie hlboko vstúpili do mojej bytosti. Teraz úprimne ľutujem, že som toľkokrát odsudzoval druhých, zle hovoril o blížnych, že som nemlčal, keď mi krivdili alebo ma hanili, a nemalo zmysel sa obhajovať. Odpusť mi! Zriekam sa všetkých hriechov nespravodlivosti, ohovárania, posudzovania, pomsty. Ježišu, daj mi milosť, aby som bol odteraz celkom tvoj! Nauč ma milovať a odpúšťať. Prosím ťa odstráň odsudzovania, ktorých sa mi dostalo, aj tie, ktoré som ja spôsobil druhým, aby všade zavládla láska a pokoj. Posilni všetkých, ktorí pre nedostatok lásky nevedia odpúšťať a ničia sa nenávisťou, aby vládali odpustiť. Pomôž nám všetkým, aby sme ako ty prijali Otcovu vôľu, pretože to je jediná cesta spásy. (Ticho).

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si Kto vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

II. zastavenie - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás.


„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil...“(Iz53,4). „A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma...Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 23,25).

Ježišu, ty si dobrovoľne vzal svoj kríž z lásky k nám, kríž zaťažený hriechmi, chorobami, bôľmi, kliatbami. A ja som toľkokrát zhodil svoj kríž a vyhľadával som ľahšiu cestu. A koľkokrát som svojím správaním kládol kríže na plecia svojim blížnym. Ľutujem, že som sa vzpieral krížu lásky a trpezlivosti a bral si kríže nezmierenia, sebectva, hnevu a nepokoja. Odpusť mi! Odteraz chcem prijímať kríž tak, ako si ho prijal ty...Zriekam sa všetkého sebectva, netrpezlivosti, podráždenosti, nezmierenia. Odpúšťam všetkým, ktorí mi svojimi hriechmi kládli kríže na plecia, veľakrát také ťažké. Prosím ťa za tých, ktorí ma urážali, ktorí ma nemali radi, ktorí mi neodpúšťali moje slabosti a previnenia, ale sa mi odplácali zlom. Odpusť aj im! Pomôž nám zrieknuť sa navzájom všetkých vzájomných previnení a osloboď nás! Uzdrav nás svojou láskou a pokorou!(Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

III. zastavenie - Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých „ (1 Kor 9, 22)

Ježišu, ďakujem ti, že si sa i po páde nevzdal svojej cesty! Ty si nepovedal Otcovi: „Už nevládzem“, ale šiel si ďalej cestou trpiaceho človeka. Mojou cestou. Vo všetkom si mi bol podobný okrem hriechu.

Keď si pomyslím, na pády svojej lásky, viery a nádeje, môžem iba povedať: Odpusť mi! Toľkokrát som zhodil svoj kríž a nechcel som ho niesť, takže druhí museli pod ním padať. Ľutujem, že moja láska tak málo trvala! Rovnako ako moja viera a nádej, takže som ľahko upadol do zúfalstva. Zriekam sa všetkých hriechov proti láske, viere a nádeji. Prosím o odpustenie teba aj všetkých, popri ktorých som prešiel a nepomohol im vstať z ich trápenia. Ježišu, nech ich tvoja milosť teraz vyhľadá a pozdvihne! Pomôž nám, aby sme sa zdvihli a aby sme išli ďalej cestou kríža a vzkriesenia. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

IV. zastavenie - Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Simeon ich požehnal a Márii, jeho Matke, povedal:- on je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč- aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk2, 34-35).

Láska bola silnejšia ako trpkosť. Mária, keď si stretla svojho Syna na krížovej ceste, mohla si mu poskytnúť útechu iba pohľadom a v jeho pohľade pocítiť ako z lásky ku mne prijal kríž a utrpenie, aby ma spasil. Ďakujem ti Mária, že si neustúpila, že si nesklopila oči, ale že si pri stretnutí vašich pohľadov ste obaja prijali Otcovu vôľu. Mária, vypros mi vernosť, akú si mala ty!

Ježišu, odpusť mi, že som sa vyhýbal stretnutiam s tebou a že tieto stretnutia boli často povrchné! Odpusť mi, že som nebol bratovi bratom, že som zanedbával lásku a porozumenie voči trpiacim, najmä, keď som ja sám trpel. Už viac nechcem pred nikým utekať. Daj mi milosť stretnúť sa s tebou pri každej príležitosti, aby som mohol stáť pred tebou ako tvoj milovaný učeník a aby si ma mohol použiť pri každej príležitosti byť bratovi bratom. Zriekam sa hriechov sebaľútosti, zbabelosti, strachu, zatrpknutia. Prosím ťa za seba i za všetkých, ktorí sú osamotení, ktorí sa uzavreli do seba, ktorí trpia, no nestretávajú nikoho, kto by im bol ochotný pomôcť. Nech teba stretnú! A ty stretni ich! Nech sa naše utrpenie obráti na naše dobro a na Otcovu slávu! ( Ticho! )

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

V . zastavenie - Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva“ ( 1 Pt 4,13-14).

Prečo aj ja musím mať účasť na jeho potupe? Preto, lebo mňa si Otec vyvolil, aby som raz mal účasť aj na jeho sláve. Takto asi Šimon neuvažoval, keď ho museli prinútiť niesť tvoj kríž. Ale predsa ti pomohol. Ježišu, ďakujem ti, že si prijal tú pomoc. Šimon ho niesol namiesto teba len krátko, no ty si sa mu určite poďakoval večným životom. Daj, aby som aj ja pochopil, že len vtedy môžem byť naozaj šťastný, keď ťa spoznám v každom bratovi, ktorý trpí!

Ježišu, prosím ťa za všetkých, ktorým som nechcel pomôcť v ťažkostiach. Odpusť mi a uzdrav ich zo spôsobených rán. Zriekam sa hriechov nelásky, neochoty, šomrania. Pomôž mi, aby som sa naučil byť citlivý k bolesti iných, aby som vedel potešovať aj v najťažších chvíľach, žeby mi nikdy nebolo zaťažko niesť kríž iných. Pomôž mi využiť každú príležitosť, aby som sa mohol tešiť zo šťastia lásky už tu! Prosím ťa za všetkých, ktorí hľadajú nejakého Šimona, aby pocítili, že ty si im vždy blízko, ochotný pomôcť im niesť ich bremeno ( Ticho! )

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VI. zastavenie - Veronika podáva Ježišovi ručník

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, nemá výzoru, aby sme po ňom túžili...opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár...“ ( Iz 52,14,53,3). Ježišu, i tvár ti znetvorili. Krv sa zmiešala s potom. Už ťa nebolo možné spoznať. No tvoje srdce milovalo a preto aj tvoja tvár bola krásna. Žiaril si vnútornou krásou i napriek vonkajšiemu zohaveniu. A vtedy ťa stretáva odvážna žena Veronika. Ona nezabudla, že si vždy konal iba dobro, že si toľkokrát zastavil slzy, ktoré tiekli od bolesti a utrpenia, možno aj jej.

Ježišu, ľúto mi je, že som svojimi hriechmi toľkokrát zohavil svoju vlastnú tvár aj tvár iných, a tým aj tvoju, že som vydal zlé svedectvo, že tvoje svetlo a radosť nemohli preniknúť k druhým. Odpusť mi! Odteraz chcem, aby moja tvár a môj život boli odrazom tvojej tváre a tvojho života. Zriekam sa hriechov rúhania, sebectva a pýchy. Prosím ťa, očisti moju tvár od každej škvrny a vrásky, aby tvoje svetlo mohlo zažiariť i zo mňa! Prosím ťa aj za všetkých, ktorí očakávali odo mňa viac lásky a porozumenia, avšak môj pohľad bol zamračený, aby mi odpustili. Pomôž nám, nech tvoja tvár a tvoje svetlo odteraz žiaria v nás všetkých a cez nás! A osloboď nás od rúhania, ktorým toľkí urážajú tvoje meno i tvoju česť a slávu (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VII.- zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


No ja som červ, a nie človek, ľuďom na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou: Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád...“ (žalm 22,7-9)

Ježišu, po stretnutiach s Matkou, Šimonom a Veronikou, ktoré ťa aspoň trochu potešili na tvojej krížovej ceste, nasledoval ďalší pád. Určite ťažší a bolestivejší ako prvý. No ty si znovu vstal a pokračoval ďalej. Ďakujem ti, Ježišu, za tvoju cestu, za tvoj pád i za tvoje povstanie, ktorými mi ukazuješ ako ísť ďalej. Tak ľahko som v pokušeniach zabúdal na svoju cestu, svoj smer a zostal som pri zlých návykoch. Odpusť mi moje pády, moje rozhodnutia, ktoré boli také krátke! Moje sľuby, ktoré som nesplnil. Ľutujem to! Zriekam sa všetkých zlých návykov, myšlienok a citov a všetkého, čo mi nedovoľuje kráčať za tebou. Prosím ťa, daj mi silu odolávať pokušeniam! Pomôž mi vstať, aby som nezostával v hriechu! Prosím ťa i za všetkých, ktorí znovu padli, aby s pokorou a jednoduchosťou prijímali svoje pády a zakaždým, keď padnú, povstali povzbudení tvojim príkladom. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

VIII. zastavenie – Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23,27-28)

Ježišu tichý a pokorný srdcom! Svojim krížom a utrpením si nechcel vyvolávať povrchný súcit, ale vyzvať na hlbokú premenu života. Ďakujem ti. Tvoje utrpenie ti nezatvorilo ústa, ani ti ich neskrivilo k pomste, ale otvoril si ich v najťažších chvíľach, aby si vyslovoval odpustenie, lásku i napomenutie, lebo si úprimne miloval.

Ježišu, ty si najbližším svedkom mojich skutkov aj toho, ako ich hodnotím vo svojom svedomí. Odpusť mi, že moja láska nie je bezvýhradná! Toľkokrát som hľadal útechu v tom, čo mi ju nemôže dať. Pre samoľúbosť som nepočúval pravdu o sebe, ale obracal som sa k lichôtkam a ku klamstvu. Nemal som silu povedať pravdu s láskou. Klamal som seba aj iných lichotivými slovami. Odpusť mi všetku neúprimnosť a všetok strach, ktoré spôsobili, že som nehľadal vždy pravdu v láske! Zriekam sa všetkých hriechov klamstva, neúprimnosti, falošnosti, bezbožnosti. Pomôž mi, aby som odteraz nikdy nehľadal klamné útechy, aby som ich neprijímal a ani neponúkal druhým. Svoju pravdu chcem prežívať v tvojom svetle. Prosím ťa za nás všetkých aby sme nehľadali povrchné riešenia s týmto svetom, nezabúdali na dokonalosť lásky a odpúšťania, ale aby sme vždy hľadali tvoju pravdu. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. (Iz 53,4)

Ježišu, vidím ťa, ako si padol pod krížom aj tretí raz. Aj dobrovoľne nesený kríž sa môže stáť veľmi ťažkým. A ty si už zmorený do krajnosti. Svoje rany s modriny z pádov si obetoval Otcovi za mňa. Padol si len preto, aby si mi ukázal, že vždy môžem povstať aj posledy raz, aby som dosiahol večný život. Ďakujem ti, Ježišu, že máš so mnou trpezlivosť.

Ježišu, hanbím sa, keď si pomyslím, koľkokrát som bol netrpezlivý k malým a slabým. Silného som sa bál a slabého som váhal zastať sa! Ježišu, odpusť mi, že moja láska bola toľkokrát slabá, že som druhým neobviazal rany a ani ich nechránil pred modrinami. Zriekam sa všetkých hriechov slabosti, neochoty, nedôvery, neúprimnosti, zavrhnutia. Prosím ťa aj za všetkých, ktorým som dopomohol padnúť do hriechu, buď mi milostivý a pomôž mi vstať. Aj tým, ktorí ustávajú na ceste zamotaní do hriechov a životných ťažkostí. Nech každým srdcom prúdi nová sila a nová vôľa pre nový začiatok! (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

X. zastavenie – Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.


Zlý nemá žiadne právo na nás!

Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. (ž 22,19)


Ježišu, keď nenávisť začne kuť zlé plány, tak ľahko neprestane. Po zbičovaní ťa korunovali tŕňovou korunou, odeli ťa do červeného rúcha, bili ťa trstinou po hlave a rúhali sa ti. A teraz zvliekli z teba aj šaty ! Ty, Božie Slovo, skrze ktoré je všetko stvorené a krásou zaodeté, stojíš obnažený. Dopustil si to, aby si z nás strhol kliatbu hriechu a smrti, a zaodel nás požehnaním života a vzkriesenia. Ďakujem ti.

Ježišu, odpusť mi, že som potreby tela bral vážnejšie ako potreby ducha! Odpusť mi, že som ustupoval vášniam na úkor ducha a duše! Daj mi milosť, aby som sa obrátil. Zriekam sa všetkých hriechov nečistoty, zlej žiadostivosti, zlomyseľnosti, zlosti a lakomstva. Nech ma tvoja milosť prezlečie, aby som odteraz žil podľa zákona nového človeka a mal účasť na tvojej smrti a tvojom zmŕtvychvstaní. Prosím, aby sme si všetci ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní obliekli hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť (Kol 3,5-10.12) Nech sme všetci odetí do nových šiat dobroty. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XI.- zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (ž 22,17-18)

Ježišu, aké bolesti si vytrpel aj za mňa, keď ta pribíjali na kríž! Zostúpil si až do najväčšej hĺbky ľudského utrpenia. No ty – pribitý na kríži prosil si svojho Otca o odpustenie :“Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ (Lk 23,34) Ďakujem ti, že si povedal tieto slová odpustenia, keď si mal najviac príčin odsúdiť. Tvoje utrpenie z poslušnosti Otcovi nás vykúpilo, lebo si poslúchol a trpel z lásky.

Odpusť mi, Ježišu, že som ťa nevedel nasledovať v odpúšťaní, ale že som svojim správaním a ohováraním pribíjal iných k stĺpu hanby. Odpusť mi moju svojvoľnosť, ktorá má také hlboké korene v samoláske a pýche. Zriekam sa všetkých nespravodlivých želaní a zlých návykov, ktoré ma pribíjajú na kríž, ale nie tvoj, a ktorými aj ja pribíjam na kríž druhých. Pomôž mi, aby som odteraz mohol byť ukrižovaný iba láskou k tebe a blížnym! Prosím ťa osloboď nás od svojvoľnosti, samolásky a pýchy a naplň nás láskou! (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XII. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži! (Flp 2,8) Ježišu, božský trpiteľ, na kríži si zakončil svoje dielo vykúpenia. Dovŕšil si ho v najhlbšej bolesti, opustený ešte akoby aj od svojho Otca, bez útechy, v najťažšej podobe utrpenia. Hľa, kam ťa priviedla láska ku mne a poslušnosť k Otcovi ! Kto z nás kedy pochopí tvoju lásku. Ježišu, ďakujem ti za tvoju obetu na kríži. Odpusť mi, že moja láska k tebe je taká malá, že som častokrát bežal iba za svojou útechou. Neprijímal som kalich svojho utrpenia a neznášal ho za spásu sveta. Ale naopak, žil som zatrpknuto, nezmierený s Otcom a ľuďmi. Hanbím sa za to. Prosím ťa o odpustenie, že som hrešil, že som urážal teba a znak spásy tvoj kríž. Zriekam sa každej urážky, ktorej som sa dopustil voči tebe a voči blížnym, alebo ktorej sa dopustili iní voči mne. Zriekam sa každého negatívneho puta so svojimi predkami, príbuznými, osobami, ktorým som ublížil, alebo ktorí uškodili mne, s osobami, s ktorými som zhrešil. Od dnešného dňa chcem patriť iba tebe a tvojmu krížu. Nech mi je on jediným znakom nádeje a spásy. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí pre utrpenie stratili všetku dôveru v teba a viac sa už nemodlia a nehľadajú Otcovu vôľu, odpusť im a upokoj ich a vylieč ich svojou milosrdnou láskou. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XIII. zastavenie - Pána Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. (Lk 23,50-53) Ježišu, svoju pozemskú púť si skončil v ťažkom utrpení. Zomrel si ako hrdina lásky a odpustenia. Mária Matka útechy, v čase hlbokého utrpenia, keď ti položili z kríža mŕtve telo do náručia, bola si bezmocná. Ale nie sklamaná! Opakovala si slová, ktoré si povedala v Nazarete: Hľa, služobnica Pána nech sa mi stane podľa tvojho slova!

Mária, tam, kde neviem alebo nemôžem pochopiť Otcovu vôľu, stoj blízko môjho kríža a pomôž mi povedať Otcovi „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

Ježišu, z lásky ku mne si zomrel a vykúpil si ma zo zajatia hriechu a sebectva. A ja to veľakrát necítim. Zostávam chladný a často sa mi stáva, že ťa tak ľahko urážam. Zriekam sa každého hriechu a sebectva. Prosím, osloboď a vylieč ma zo všetkých zlých závislosti a urob ma slobodným človekom. Osobitne ťa prosím aj za všetkých, ktorých láska celkom ochladla, ktorých hriech duchovne zabil tak, že im hrozí večná smrť: Oživ ich silou Božieho Ducha, aby boli zachránení pre večný život! (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

XIV.zastavenie – Pána Ježiša ukladajú do hrobu

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.

Zlý nemá žiadne právo na nás!


„So zločincami mu dali hrob, jednako bol s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie ani podvod nemal v ústach „ (Iz 53,9)

Ježišu, prijal si smrť a hrob, aby si bol jedným z nás. Svojim krížom si posvätil utrpenie, svojou smrťou zničil smrť a svojim hrobom si otvoril všetky hroby. Ďakujem ti! Ježišu, viem že i mne sa život na tejto zemi raz skončí. Nepoznám ani deň ani hodinu, ale teraz ti opäť odovzdávam celý svoj život i svoju smrť. Odovzdávam ti aj strach zo smrti. Zriekam sa každého hriechu, ktorý mi bráni na ceste za tebou. Prosím, uzdrav ma a daj, aby som stále žil vo svetle prechodu k tebe. Nech okamih mojej smrti posvätí tvoja prítomnosť.

Prosím ťa i za všetkých, ktorí zomierajú prirodzenou smrťou, i za tých, ktorí zomierajú náhlou smrťou, najmä však násilnou, alebo zatrpknutí a bez nádeje, alebo ktorí zomierajú neľudským spôsobom: zjav im svoju lásku, odpusť hriechy, uzdrav rany a voveď ich do svojho kráľovstva! Zachráň nás všetkých od večnej tmy! A priveď nás do svetla, ktoré zažiarilo tretieho dňa nad tvojim hrobom. (Ticho!)

Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Aj nad dušami v očistci.

Záver

Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi počas tejto krížovej cesty navraciaš pokoj. Liečiš moje rany a oslobodzuješ ma. Viem, že je vo mne i vo svete ešte veľa zla a hriechu. Viem, že knieža temnôt nepriateľ ľudí od počiatku, zvodca a klamár, satan, nemá chvíľku kľudu a zrádza a ničí ľudí, ich lásku a pokoj. Preto znovu dávam svoje „Áno“ tebe a „nie“ satanovi. Zriekam sa každého jeho zvádzania a zavrhujem akúkoľvek spoluprácu s ním.

Ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Milujem ťa. Svoj život som položil za teba a svojou krvou som zmyl každý tvoj hriech. Si slobodný. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kde ťa posielam, a konaj moje skutky!“ Amen.


Modlime sa za nášho svätého otca Jána Pavla,

nech ho zachová a oživuje Pán,

nech ho urobí šťastným na zemi

a nech ho nenechá padnúť do rúk nepriateľov.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Bože, správca a pastier všetkých veriacich, milostivo zhliadni na svojho služobníka, nášho pápeža Jána Pavla, ktorého si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi, daj, aby slovom i príkladom napomáhal spáse tvojho ľudu, a priveď ho spolu s ovečkami, ktoré si mu zveril do večného života.

Skrze Krista, nášho Pána . Amen

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign