Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Michalovič – Zamkovský

Matka ustavičnej pomoci

OBSAH

Michalovič – Zamkovský

Matka ustavičnej pomoci

Pôvod a dejiny obrazu

O čom nám obraz hovorí

Ako uctievať Matku ustavičnej pomoci

Pobožnosť ustavičnej novény

Novéna

Súkromná novéna k Matke ustavičnej pomoci

Litánie k Matke ustavičnej pomoci

Modlitba človeka, ktorý upadol do ťažkého hriechu

Modlitba za obrátenie hriešnika

Modlitba za rodinu

Modlitba za deti

Modlitba svätého Alfonza

Modlitba pri voľbe povolania

Modlitba chorého

Modlitba za chorého

Modlitba pracujúceho kresťana

Modlitba za čistotu srdca

K nebesiam dnes zaleť pieseň (JKS 522)

Pôvod a dejiny obrazu

Je veľa posvätných obrazov našej nebeskej Matky, ale určite žiadny z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený ako obraz Mat­ky ustavičnej pomoci. Je to vlastne ikona - tak nazýva východná Cirkev svoje modlit­bové obrazy. Tento obraz namaľoval pravde­podobne v 15. storočí mních pochádzajúci z ostrova Kréta. Obraz sa za neznámych okolností dostal do Ríma, kde bol uctievaný do konca 18. storočia v dnes už nejestvu­júcom kostole sv. Matúša. Potom sa obraz viac ráz premiestňoval, a tak upadol do za­budnutia.

Matka ustavičnej pomoci však nedopustila, aby jej pamiatka načisto zanikla. Vďaka prozreteľnej zhode okolností obraz roku 1866 pápež Pius IX. odovzdal do opatery redemptoristom, ktorí sa niekoľko rokov predtým usadili v Ríme v kostole sv. Alfonza, ktorý stojí pravdepodobne na mieste pôvodného ko­stola sv. Matúša. Tu je originál obrazu umie­stený dodnes. Dostali ho do opatery misionári, synovia sv. Alfonza, ktorý si veľmi uctieval Matku Božiu a svojich kňazov zaviazal, aby úctu Panny Márie šírili po celom svete. Obraz

Matky ustavičnej pomoci a s ním i úcta k Mat­ke Božej sa skutočne rýchlo rozšírili. Z obrazu vzniklo okolo 10 000 autentických kópií a mi­lióny malých tlačených obrázkov.

Okolo obrazu Matky ustavičnej pomoci sa rozvinuli rozličné formy mariánskych pobožno­stí. Zvlášť treba spomenúť ustavičnú novénu, ktorá sa zo Saint Louis v USA rozšírila do mnohých krajín sveta. V Manile (Filipíny) sa na nej zúčastňuje každú stredu do 120 000 veriacich, v Singapúre každú sobotu okolo 20 000 ľudí. Mnoho ľudí, najmä mladých, cez tieto „deviatniky" nachádza vieru.

V súvislosti s rozvojom úcty k Matke ustavi­čnej pomoci povstalo mnoho náboženských zdru­žení, 28 rehoľných spoločenstiev a rozličných apoštolských inštitúcií.

Na Slovensku zavádzali úctu k Matke usta­vičnej pomoci pátri redemptoristi zvlášť pro­stredníctvom ľudových misií. Aj keď bola čin­nosť rehole na štyridsať rokov násilne prerušená, úcta k Matke ustavičnej pomoci v slovenskom národe nezanikla. Jej obraz je v mnohých do­moch; v mnohých kostoloch vidieť, ako sa ľudia pred týmto obrazom modlia. Mimo­riadnej úcte sa obraz teší u veriacich východ­ného obradu, kde tiež požehnane pôsobili a zno­vu pôsobia otcovia redemptoristi.

O čom nám obraz hovorí

Originál je namaľovaný na doske pravdepodob­ne z cédrového dreva rozmerov 52 x 40 cen­timetrov.

Je na ňom zobrazená Božia Matka, ktorá pravou rukou ukazuje na Dieťa Ježiša - On je Vykupiteľ človeka. Tajomné grécke písmená pri hlavách svätých osôb naznačujú, že je tu znázornené druhé zvestovanie. Archanjeli Mi­chal a Gabriel ukazujú Božskému Dieťaťu (tvár prezrádza už zrelého chlapca), čo ho čaká, až vyrastie, a oznamujú svätej Panne: „Budeš Mat­kou bolestnou“.  Dieťa, akoby pred chvíľou odvrátiac tvár od kopije a špongie, vidí prichádzať archanjela Gabriela s krížom. Z ľudského stra­chu pred víziou budúceho utrpenia Ježiš hľadá pomoc u svojej Matky. Privinie sa k nej, až sa mu uvoľní sandálik a chytá sa jej pravej ruky.

Matka, cítiac so Synom, pozerá pred seba, pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú za Ježišom a nesú svoj kríž. Z preduchovnenej a dôstojnej tváre Madony možno vyčítať hlboký smútok, utrpenie, ale i obetavú lásku. Je to tvár Matky

Vykupiteľa, ktorá má v opatere svoje Dieťa i každého človeka.

Na ikonách rozprávajú i farby a rozličné symboly. Obraz má zlaté pozadie, čo zna­mená stálosť, nemeniteľnosť neba, prípadne Ducha Svätého. Červená farba šiat Ženy je symbol lásky a plášť modrej farby je zname­ním viery. Žena je celá zahalená vierou; je tou, ktorá ku všetkým Božím plánom vyslo­vuje svoj súhlas viery.

Dieťa má zelené šaty, čo v reči farieb zna­mená božstvo. Hnedý plášť odkazuje na spojitosť so zemou - Ježiš je Bohočlovek. On, Boh, prijal prirodzenosť človeka.

Uvoľnený sandálik môže znázorňovať dô­stojnosť Márie, ktorá bola „hodná zaväzovať mu remienky na obuvi".

Písmená nad postavami sú iniciálky mien - hore Matky Božej a dole Ježiša Krista.

Korunky na ich hlavách sú neskorším do­datkom.

Celú výrečnosť obrazu by sme mohli zhrnúť takto: Matka pre Neho a Matka pre nás. On, človek s obavou tak ako my. Programom jeho života bolo plniť Otcovu vôľu, a to napriek všetkým úskaliam ľudského života. Ona je Mat­kou - útočišťom s pohľadom k nám a pre nás. Matka ustavičnej pomoci, Matka s pevnou ru­kou, ktorej sa vždy môžeme chytiť.

Ako uctievať Matku ustavičnej pomoci

Je potrebné uvedomiť si, že v rozličných obra­zoch i sochách uctievame tú istú osobu - Matku Ježiša Krista, o ktorej nám II. va­tikánsky koncil hovorí toto: „Márii sa dostalo tej najvyššej úlohy a hodnosti byť Matkou Božieho Syna a preto aj milovanou dcérou Otca a svätyňou Ducha Svätého... Je však zároveň v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, čo majú byť spasení...

Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi a katolícka Cirkev, poučená Duchom Svätým, jej preukazuje de­tinskú oddanosť a lásku ako vrelomilovanej Matke...

A veriaci nech pamätajú, že opravdivá ná­božnosť nespočíva v jalových a nestálych ci­toch, ale vychádza z pravej viery, ktorá nás privádza k uznaniu vznešenosti Božej Ro­dičky a pobáda nás k synovskej láske voči našej Matke a k nasledovaniu jej cností." (por. LG 53, 67)

„Máriino materstvo v poriadku milosti trvá neprestajne odvtedy, čo dala pri zvestovaní svoj verný súhlas, v ktorom neochvejne zotrvala pod krížom, až kým sa nezavŕši večná spása všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom na­nebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom po­slaní, ale svojím mnohonásobným orodovaním aj naďalej nám získava dar večného spasenia. S materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna, čo ešte putujú a nachádzajú sa v rozličných nebezpečenstvách a úzkostiach, dokiaľ sa nedostanú do blaženej vlasti. Preto sa Panna Mária uctieva v Cirkvi ako Orodov­nica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica." (LG 62)

Z týchto pokynov má vychádzať celá naša mariánska úcta, a teda aj úcta k Matke usta­vičnej pomoci. Nehľadáme pri nej len splnenie našich časných potrieb, ale chceme sa pri­podobniť Márii vo viere a láske, túžime po dare spasenia pre seba i pre iných. K tomu nech nám poslúžia nasledujúce pobožnosti a modlitby.

Pobožnosť ustavičnej novény

Je to verejná pobožnosť v určitý deň v týždni pred milostivým obrazom Matky ustavičnej pomoci. Táto pobožnosť sa koná cez deväť týždňov a nazýva sa ustavičnou, lebo po ukon­čení novény sa hneď začína ďalšia.

Boh túži ľuďom pomáhať, veď Ježiš nás uistil: „Proste a dostanete!" (Mt 7,7) Pretože Boh chcel, aby rozdávateľkou všetkých milostí bola Matka Spasiteľa, utiekame sa k Matke ustavičnej pomoci s veľkou dôverou vo veľkej núdzi.

Veriacich možno vyzvať, aby svoje prosby a poďakovania vložili do pripravenej schránky a predniesť ich potom pri pobožnostiach. Pro­síme vtedy jeden za druhého, čím rastie naša vzájomná láska.

Čím väčšia bude naša dôvera, tým skôr bude vyslyšaná naša modlitba. Pre posilnenie dôvery v dobrotu nebeskej Matky možno sa modliť i súkromnú novénu, ktorú tu tiež uvádzame.

Dôležité však je, aby sme sa počas novény očistili od hriechov vo sviatosti zmierenia a pri­stupovali k svätému prijímaniu.

Novéna

1. Pieseň - K nebesiam dnes zaleť pieseň (1. sloha).

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

V: Amen.

K: Dovoľ nám chváliť ťa, Mária, Matka ustavičnej pomoci.

V: A vypros nám u Syna potrebné milosti.

K: Nebeská Matka, s veľkou dôverou dnes prichádzam pred tvoj svätý obraz prosiť o tvo­ju pomoc. Nespolieham sa na svoje zásluhy a dobré skutky, ale jedine na nekonečné zá­sluhy Pána Ježiša a na tvoju s ničím nepo­rovnateľnú materinskú lásku. Ty, Matka, si pozerala na rany nášho Vykupiteľa a na jeho drahocennú krv za nás vylievanú. Tvoj umie­rajúci Syn dal nám za Matku teba. Či nie si teda pre nás „Ustavičnou pomocníčkou", ako si ťa ctíme pri tomto obraze? Matka ustavičnej pomoci, vrúcne ťa preto prosím pre bolesti a smrť tvojho Božského Syna, pre nevyslo­viteľné utrpenie tvojho srdca, vypros mi u Sy­na tú milosť, po ktorej teraz tak veľmi túžim a ktorú nutne potrebujem... (chvíľka ticha)

Najdrahšia Matka, ty vieš, ako nám túži dať Ježiš, náš Spasiteľ, všetko ovocie vykúpenia. Mat­ka, ty vieš, že tieto poklady boli vložené do tvojich rúk, aby si nám ich rozdeľovala. S dô­verou preto od teba očakávam, Matka moja najmilšia, že ma i teraz vyslyšíš a ja s radosťou budem oslavovať tvoje milosrdenstvo po celú večnosť. Amen.

2.  Pieseň (2. sloha)

3. Katechéza, homília, príhovor (do 7 minút)

4. Modlitby vďaky:

K: Najdrahšia Matka, chceme ti poďako­vať za nespočetné milosti, ktoré nám vypro­suješ. S radostným srdcom voláme: Ďaku­jeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

V: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

a)  poďakovanie veriacich zo schránky

b)  spoločné poďakovanie:

      za tých, ktorých si uzdravila z choroby

      za tých, ktorých si potešila v trápení

      za tých, ktorých si oslobodila od zúfalstva

      za tých, ktorým si pomohla v pochyb­nostiach

      za vyslobodených z moci hriechu

      za tvoj materský súcit a lásku

-    za tvoju neporovnateľnú dobrotu

-   za všetky milosti, ktoré si nám vyprosila. 5. Prosebné modlitby:

K: Neodvracaj, Matka, svoj zrak od našich prosieb, ale pomôž nám v núdzi, keď voláme:

Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci!

V: Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci!

a)  prosby zo schránky

b)  spoločné prosby:

-    pomôž chorým

-    poteš zarmútených

-    buď matkou sirotám a opusteným

-    pomôž tým, čo trpia núdzu

-    priveď blúdiacich na správnu cestu

-     vyveď z osídel satana tých, ktorých trápi pokušenie

-     posilni v dobrom tých, čo sú v nebez­pečenstve hriechu

-    vypros hriešnikom opravdivú ľútosť a mi­losť dobrej spovede

-    priveď do večnej radosti všetkých tvojich zosnulých ctiteľov

-    vypočuj naše prosby.

6. Pieseň (3. sloha)

7.   Zasväcujúca modlitba k Matke usta­vičnej pomoci:

Najsvätejšia Panna Mária, ty si sa chcela nazývať Matkou ustavičnej pomoci, aby sme ti nikdy neprestali dôverovať.

Vrúcne ťa prosím, prijmi aj mňa medzi svojich služobníkov a služobnice. Zasväcujem ti svoj rozum, aby som stále pamätal na lásku, ktorej si hodná; zasväcujem ti svoje srdce, aby som po Bohu najviac miloval teba.

Vznešená Kráľovná, chcem ti verne slúžiť: skry ma pod svoj ochranný plášť, pomáhaj mi vo všetkých potrebách tela i duše, ale najmä v ťažkej hodine smrti.

O, Matka ustavičnej pomoci, viem, že ma miluješ väčšmi ako ja milujem seba. Buď preto mojou Matkou a Paňou! Vládni a rozhoduj nado mnou a nad všetkým, čo mám! Zaob­chádzaj so mnou a so všetkým, čo je moje, ako sa ti páči!

O, Matka moja, vypros mi požehnanie u Boha. Prihováraj sa za mňa vo chvíľach mojej ľudskej slabosti, aby som ti zachoval vernosť a raz ťa v nebi naveky chválil, miloval a ďakoval ti. Amen.

8.        Modlitba za potreby Cirkvi, s v. Otca:

Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.

9.           Umelecká časť (piesne, recitácie, scénky...)

10.         Príležitostné modlitby - z príručky.

11.        Pieseň na záver a odchod kňaza.

Súkromná novéna k Matke ustavičnej pomoci

Deviatnik je jedným z najväčších prostriedkov na získanie veľkých milostí a vypočutie vo všetkých potrebách. Panna Mária má oso­bitnú záľubu v týchto pobožnostiach a odme­ňuje ich osobitnými milosťami. Deviatnik sa modlí v kostole alebo doma pred obrazom Matky ustavičnej pomoci.

Prvý deň

Matka ustavičnej pomoci, som šťastný, že môžem pokľaknúť k tvojim nohám a zahľa­dieť sa na tvoj krásny obraz. Pohľad naň mi vlieva nežnú dôveru dieťaťa. V tvojom náručí vidím Dieťa Ježiša, môjho Vykupiteľa a môj­ho Boha, všemohúceho a zvrchovaného Pána nad životom a smrťou, jediného rozdávateľa každého dobra a všetkých milostí. Ty si jeho

Matka. Ako Matka máš právo orodovať za mňa a tvoj príhovor nikdy nesklame. Dieťa v tvojom náručí ti ešte nikdy neodmietlo prosbu.

Preto aj ja, Matka môjho Ježiša, volám k tebe, aby si sa za mňa prihovorila. S celou dôverou, ktorej som schopný, začínam túto novénu a dúfam, že mi vyprosíš milosť.

(Tu povedz svojej Matke, čo ťa trápi.)

Pevne verím, že sa za mňa prihovoríš u svoj­ho Syna.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Druhý deň

Matka ustavičnej pomoci, vo chvejúcom sa Dieťati, ktoré privíňaš na svoje srdce, vidíš nielen Božieho a svojho Syna, ale vidíš v ňom všetkých ľudí, ktorí sa stali tvojimi deťmi vtedy, keď si súhlasila s Božou vôľou. Nikdy nezabúdaš na otrasnú scénu Ježišovej smrti na Kalvárii, pri ktorej ťa nám Ježiš dal za Matku. Ako sa Ježiš pri pohľade na kríž vrhá do tvojho náručia, tak sa smie každá duša v bolesti a bezútešnosti obracať na teba. Pre­to aj ja dnes prichádzam k tebe vo svojom súžení a u teba hľadám pomoc a ochranu.

Moja Matka, s detskou prostotou padám k tvojim nohám a chcem ti povedať, ako veľmi ťa ľúbim a aký som šťastný, že môžem byť tvojím dieťaťom. S dôverou idem k tebe vo svojej bolesti a vo svojom smútku... Ty o nich vieš... Pomôž mi!

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Tretí deň

Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľ­kosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno — Matka Božia. Vidím archanjela Gabriela, ne­beského posla, ktorý ťa pozdravil ako Milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebes­kých zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov. To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že ty jediná si bola hodná stať sa Matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo Najvyššieho, si hlbočina všetkej dokonalosti. Buď pozdravená, Kráľovná neba i zeme!

Podivuhodná Matka! S radostným srdcom chcem hlásať tvoju veľkosť a svätosť. Hoci si povýšená nad všetky iné stvorenia, predsa sa nebojím prísť k tebe, veď Boh ťa urobil takou veľkou práve preto, aby si nám pomáhala v na­šich biedach. Ty, pokorná, sa tešíš zo svojej moci, lebo nám vždy môžeš pomáhať.

S nikým neporovnateľná Matka, svojou vše- mohúcou prosbou mi vyžiadaj milosť, ktorú potrebujem.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Štvrtý deň

Matka ustavičnej pomoci, tvoj milý obraz vlieva útechu do smutných dní nášho vyhnanstva na tejto zemi. Javíš sa nám ako štep, na ktorom v obdivuhodnej kráse vypučal najvznešenejší kvet Ježiš. Ako Dieťa na tvojej ruke, podobný nám vo všetkom okrem hriechu, si získava lásku našich sŕdc.

Na čele sa ti skvie žiarivá hviezda. A či nie si Ranná hviezda, ktorá nám zvestovala, že Prichádza deň nášho vykúpenia a spásy a sľu­buje v krásnom nebi deň, po ktorom už nikdy nepríde noc? Nie si Morská hviezda, ktorá aj v najhroznejších búrkach stále vysiela lúč nádeje do ľudského srdca?

Lásky najhodnejšia Matka, ty nám uľahču­ješ jarmo povinností a bremeno Ježiša Krista nám robíš príjemným! Už len myšlienka na teba napĺňa mi srdce radosťou. Tvoje sladké meno vlieva pokoj do mojej utrápenej duše. Dovoľ, aby som ti deň čo deň opakoval: Lásky najhodnejšia Matka, ľúbim ťa! Cez teba a s te­bou milujem tvojho Božského Syna. Nádej moja, splň moju prosbu!

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Piaty deň

Matka ustavičnej pomoci, keď sa pozerám na tvoj úctyhodný obraz, uvedomujem si, že sa právom nazývaš Matkou bolestnou. Dieťa v tvo­jom náručí sa chveje pri pohľade na nástroje umučenia, ktoré pred jeho očami držia anjeli. Už teraz prežívaš Ježišovu bolestnú smrť na kríži, ktorá raz ukončí jeho pozemský život. So svojím Synom Ježišom si prežívala trpké duševné bolesti. A tento meč bolesti prenikal tvoje milujúce materské srdce v každom oka­mihu tvojho života. Si naozaj Matka bolestná, si Pomocnica vo vykupiteľskom diele. A preto aj tvoja moc je taká veľká a tvoj príhovor u Bo­ha taký rozhodujúci.

Pozri, Matka, spolucítim s tebou a s tvojím Synom Ježišom, tým väčšmi, lebo aj moje hriechy pribíjali Ježiša na kríž a trýznili tvoje materské srdce.

Matka, pre tvoje bolesti ťa prosím, daj mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi a silu, aby som už nehrešil. Nezabudni ani na prosbu, ktorú ti prednášam v tejto deväťdňovej po­božnosti, a vyslyš ma.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Šiesty deň

Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenie. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú skôr na nás než na Dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom.

Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa! Daj môjmu utrápe­nému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu.

Siedmy deň

Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia poklad­níčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápe­niach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova Matka, Matka Bolestná a naša Matka. Ako Ježišova Matka si taká blízka Božiemu Srdcu, že ti nemôže odoprieť žiadnu prosbu. Ako bolestná Matka si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám.

Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa za­volá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som ti verne slúžil. Potom moja spása bude istá, lebo Boh neopustí du­šu, ktorá sa ti zasvätila! Daj mi tiež milosť, o ktorú ťa prosím v tejto deväťdňovej po­božnosti. Dúfam, že ju z tvojej dobroty do­stanem.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Ôsmy deň

Matka ustavičnej pomoci, dušu mi trápi úz­kosť, keď si pripomínam svoju hriešnosť. Ne­odvážil by som sa obrátiť na teba, keby mi tvoj milý obraz nehovoril: „Dúfaj, moje dieťa! Som predsa Matka milosrdenstva, vždy ochotná zahojiť tvoje rany. U mňa vždy nájdeš pomoc!"

Spolieham na teba, Mária, na tvoju lásku a dobrotu. Mária, nepozeraj na moje hriechy. Nech v tebe vždy nájdem ochranu, útechu a pomoc. Vyžiadaj mi milosť, o ktorú prosím!

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Deviaty deň

Matka ustavičnej pomoci, končím svoju deväťdňovú pobožnosť. Deň čo deň si ma vída­vala pred svojím obrazom, denne si počúvala moje volanie. Ešte raz ti prednášam prosbu o pomoc, naliehavo a s veľkou dôverou. Som si istý, že ma vyslyšíš. Vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu. Tým som si istý. Spomeň si na svojho Syna, spomeň si na svoju milosrdnú lásku, spomeň si na svoje meno — Matka ustavičnej pomoci!

Tento názov, ktorý si si sama vyvolila, nám dáva právo vyžalovať ti každú bolesť a vlieva nám dôveru, že nás vyslyšíš. Nuž teda, svätá Panna, verná Matka, buď so mnou vo všetkých biedach, vo všetkých nebezpe­čenstvách, vo všetkých bolestiach a vždy mi vyprosuj potrebné milosti...

Drahá Matka, moja dôvera je taká veľká, že už teraz ti ďakujem, že si vypočula moju prosbu. Vďaka ti za všetky milosti, ktoré si mi v živote darovala, i ktoré v budúcnosti dosta­nem z tvojej nevyčerpateľnej lásky a dobroty. Chcem ti ďakovať do posledného dychu a vo večnosti ťa budem ľúbiť, chváliť a oslavovať. Amen.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...

Litánie k Matke ustavičnej pomoci

(Len pre súkromnú potrebu)

Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás. Svätá Božia Rodička, Svätá Panna panien,

Svätá Panna, bez poškvrny hriechu počatá, Matka ustavičnej pomoci, My hriešnici voláme k tebe, Mária, pomôž nám.

Aby sme celým srdcom milovali Boha, naj­vyššie dobro,

Aby sme sa vo všetkom pripodobňovali Ježišovi,

Aby sme teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali,

Aby sme celou dušou nenávideli hriech ako jediné zlo,

Aby sme často mysleli na posledné veci člo­veka,

Aby sme často a hodne prijímali sväté svia­tosti,

Aby sme sa za každú cenu vyhýbali blízkej príležitosti ku hriechu, Aby sme ani jediný deň nevynechali mo­dlitbu,

Aby sme sa modlili najmä v pokušeniach, Aby sme veľkodušné odpúšťali nepriateľom a všetkým ľudom priali iba dobro, Aby sme zo dňa na deň neodkladali obrá­tenie,

Aby sme sa usilovali vykoreniť zlé návyky, Aby sme žili a umreli v milosti a v priateľstve s Bohom,

Vo všetkých potrebách duše a tela,

V   chorobe a bolestiach,

V   chudobe a núdzi,

V  prenasledovaní a opustenosti,

V   zármutku a súžení,

V   časoch vojny a nákazlivých chorôb, Pri útokoch pekelných duchov,

V  pokušeniach zradného sveta,

V   boji proti zlým náklonnostiam,

V   pokušení proti svätej čistote,

V   každom nebezpečenstve pádu do hriechu, Keď sa priblíži koniec nášho pozemského pu­tovania,

Keď budeme pripútaní k smrteľnému lôžku, Keď nás myšlienka na blízky odchod zo sveta bude napĺňať hrôzou,

Keď nás v rozhodujúcej hodine budú zlí du­chovia pokúšať k zúfalstvu, Keď nám kňaz bude udeľovať posledné ro­zhrešenie a pomazanie chorých, Keď príbuzní a priatelia obklopia naše smrteľné lôžko a s plačom sa budú za nás modliť, Keď nám zrak zhasne a srdce prestane biť, Keď svoju dušu budeme odovzdávať do Bo­žích rúk,

Keď bude nad nami vynášaný posledný roz­sudok,

Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa:

Bože, ty si chcel, aby nám Matka tvojho jedno- rodeného Syna ustavične pomáhala na pozem­skej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dô­verou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť tvoju velebu a slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba človeka, ktorý upadol do ťažkého hriechu

Drahá Matka ustavičnej pomoci, čo som to spravil - ja úbožiak! Znova som vo svojej duši ukrižoval Ježiša, tvojho Božského Syna!

Mám podľahnúť zúfalstvu? Môžem po takom strašnom čine dosiahnuť odpustenie? O, Mária, volajú ťa Matkou ustavičnej pomoci, a nikdy nebolo počuť, že by si sa zriekla úbohého hriešnika, ktorý sa utieka k tebe. Preto aj Ja s celou dôverou padám k tvojim nohám a z hĺb­ky svojej hriešnosti volám: Matka milosrden­stva, zľutuj sa nado mnou, vypros mi odpu­stenie od svojho Božského Syna. Viem, že Ježiš je Boh milosrdný, že nechce smrť hrie­šnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešil som a v tejto chvíli sa neosmeľujem dvihnúť k ne­mu svoje smutné oči. Mocná nebeská Kráľov­ná, buď teda ty mojou orodovnicou u Ježiša, svojho Syna, a vypros mi odpustenie hriechov. Moja najmilšia Matka, mohol by som vari ešte dlhšie žiť v tomto nešťastnom stave, odlúčený od Boha, najvyššieho dobra, nespokojný a ne­šťastný, v stálom nebezpečenstve zatratenia? Nie, nie, najsvätejšia Panna! Len čo budem môcť, pristúpim k sviatosti zmierenia, aby som znova žil ako Božie dieťa. Najsvätejšia Božia Matka, ty mi v tom musíš pomôcť, lebo iba s tvojím prispením môžem dostať milosť vykonať si dobrú svätú spoveď a úprimne sa obrátiť. Spomeň si, najláskavejšia Panna, že si útočište hriešnikov! Preto ma neopusť v mojej žalostnej biede a vypros mi milosť, aby som čo najskôr obnovil priateľstvo so svojím dobrým Bohom. Amen.

(Vzbuď si dokonalú ľútosť!)

Modlitba za obrátenie hriešnika

Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vy­kúpená krvou tvojho Božského Syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbo­hého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Ne­zabúdaj, že si útočište hriešnikov! Boh ti dal moc obrátiť aj najzatvrdilejšieho hriešnika. Mo­je úpenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do priepasti. Vypros mu účinnú milosť, ktorá ním zatrasie a pri­vedie k Bohu. A keby bolo treba, pošli mu aj dajaké súženie, aby vstúpil do seba, za­myslel sa nad sebou a urobil koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia Orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na úpenlivé prosby ich príbuzných a priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť „môj­ho" hriešnika! Mária, pomôž! Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca. Matka milosr­denstva, pomôž! Amen.

Modlitba za rodinu

Drahá Matka ustavičnej pomoci, tebe zverujem telesné a duševné zdravie svojej rodiny. Vieš dobre, aké nespočetné nebezpečenstvá hrozia telu a duši tých, čo sú mi veľmi drahí. Skazený svet ich pred mojimi očami zvádza a chce ich priviesť do skazy. Matka, prosím ťa, upevni ich vieru, chráň ich proti zlu. Daj, nech Božie prikázania sú ich životnou smernicou, nech vo viere nachádzajú útechu v utrpení a životných trápeniach.

Mária, moja milá Matka, nepochybujem, že ich budeš matersky ochraňovať, že budeš bdieť nad mojou rodinou. Všetkým nám vy­pros milosť, aby sme nikdy nezabudli utiekať sa pod tvoju ochranu. Potom nik z mojich milých nezahynie a všetci sa budeme môcť pozerať za oponu nášho pozemského putova­nia a za ňou raz uvidíme teba, našu milovanú Matku.

Modlitba za deti

Svätá Panna, naša drahá Matka ustavičnej pomoci, pre tvoju nežnú lásku k Ježišovi ve­zmi pod svoju ochranu malé deti, ktoré Boh tak veľmi miluje.

Neprosím len o ich telesné zdravie, ale odporúčam ti aj ich čisté, nepoškvrnené duše. Chráň ich pred zlými priateľmi, pred vplyvom zlého prostredia, nech si zachovajú nevinné, nepoškvrnené srdcia. Daj, nech tí, ktorým je zverená starostlivosť o ich život, si uvedomujú svoju nesmiernu zodpovednosť za ich výchovu. Nech si uvedomia, že detská duša je vzácny poklad, pre ktorý sa treba obetovať, ktorý si vyžaduje veľa námahy a lásky. Napokon ťa, drahá Matka ustavičnej pomoci, prosím, aby tieto milé deti vošli raz do krásneho neba ako anjeli.

Modlitba svätého Alfonza

Mária, najsvätejšia a nepoškvrnená Panna a mo­ja Matka, ty si Matka môjho Pána, Kráľovná sveta, Orodovnica, Nádej a Útočište hriešni­kov. Preto sa k tebe utiekam — ja bedár a naj­väčší hriešnik. S nežnou úctou sa viniem k tebe, moja vznešená Kráľovná, a ďakujem ti za všet­ky dobrodenia, ktorými ma zahŕňaš, ale najmä za to, že si ma zachránila pred peklom, ktoré som si toľkokrát zaslúžil. Milujem ťa, lásky najhodnejšia Pani, a z lásky k tebe sľubujem, že ti vždy budem slúžiť a zo všetkých síl sa vynasnažím, aby ti aj druhí slúžili. Po Bohu si moja jediná nádej a preto pevne dúfam, že budeš za mňa orodovať, aby som si spasil dušu. Matka milosrdenstva, prijmi ma za svoj­ho služobníka a vezmi ma pod svoj materinský plášť. Ty vždy dostaneš od Boha všetko, o čo ho prosíš.

Osloboď ma teda od všetkých pokušení, alebo mi aspoň vypros silu, aby som ich s tvo­jou pomocou premohol. Verím, že mi vy­prosíš opravdivú lásku k Ježišovi Kristovi a že v tejto láske raz umriem.

Matka moja, pre tvoju lásku k Bohu ťa pro­sím, pomáhaj mi v ťažkostiach tohto života. Ne- opusť ma, kým ma neuvidíš v nebi medzi bla­ženými. Tam ti budem ďakovať a večne oslavovať tvoje milosrdenstvo. Amen.

Modlitba pri voľbe povolania

Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. V pozemskom živote chcem slúžiť tvojmu Synovi Ježišovi, lebo všetko, čo som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti chcem teda smerovať k nemu, aby som si zaslúžil nebo.

Drahá Matka, v akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa chcel rozhodovať bez teba a bez Ježiša. Nechcem si voliť povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol uspoko­jovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť svoje večné šťastie.

S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma chce mať On. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho naj­svätejšiu vôľu.

Pýtam sa sám seba: Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi?

Volá ma Boh, aby som sa mu celkom zasvätil vo svätom kňazstve alebo v rehoľnej rodine? Aby som mu slúžil vo svätom man­želstve? Alebo ako rehoľná sestra, ktorá sa celkom venuje skutkom milosrdenstva v ne­mocnici a nahrádza trpiacim bratom a se­strám ich pozemskú matku a slúži v nich trpiacemu Ježišovi?

Kam ma volá Ježiš? Moja drahá Matka, ukáž mi správnu cestu! A ked ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal všetky prekážky!

Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala s Božou vôľou.

A ked sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, Matka, ich odpo­rúčam, ty ich potešuj!

Vyslyš ma, moja drahá Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna. Amen.

Modlitba chorého

Drahá Matka ustavičnej pomoci, trpím, už dlho ma sužuje bolesť. A keď mi slabne telo, slabne aj duch. Zavše už strácam aj silu k mod­litbe. Nikde nenachádzam útechu. Ani návšteva a súcit najlepších priateľov ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje netrpezlivosť a smú­tok.

Ostávaš mi len ty, najsvätejšia Panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje nado mnou. Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo a odovzdane prijímal z Bo­žej ruky každú bolesť, alebo, ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môj­ho pozemského putovania, som ochotný prijať jeho vôľu. Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú obeť, kto­rú bude odo mňa žiadať tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu. Amen.

Modlitba za chorého

Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, kto­rého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú pros­bu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi - a cho­rý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svä­tej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech ne­podľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná. Amen.

Modlitba pracujúceho kresťana

O, Mária, pokorná služobnica Pána! Vo svo­jom pozemskom živote si poznala, čo je to chudoba. Vieš, koľko námahy a starostí nás stojí každodenný chlieb. Sláva, ktorú teraz požívaš, ti nedá zabúdať na mnohorakú biedu pracujúceho človeka. Naopak, so záľubou sa pozeráš na nás a ochotne nám prichádzaš na pomoc. Matka vždy ochotná pomôcť, pože­hnávaj našu prácu, aby sme čestne zarobený chlieb mohli požívať spokojne a v pokoji. Mat­ka, neprosíme ťa len za pozemský chlieb. Vy­pros nám milosť, aby sme si prácou zaslúžili aj nebo. Naše miesto na tejto zemi je malé a skromné, naša práca často ťažká a ubíjajúca. Ale práve ona nám pomôže, keď ju budeme vykonávať z lásky, aby sme si zaistili nádherné miesto v nebi. Akí šťastní budeme vo večnej vlasti, kde nám už nebudú tiecť slzy z očí ani stekať pot po čele, kde už nebude bolesti, kde sa všetky starosti zmenia na šťastie a po­koj, kde po mnohých námahách bude naším večným údelom blažený pokoj. O, Mária, vy­pros nám tú milosť! Amen.

Modlitba za čistotu srdca

Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri sa na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc.

Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať - prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok." (Jn 14, 23) Áno, moje telo je chrá­mom dobrého Boha, býva v ňom Boží Duch. Teraz chápem, prečo má Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú čisté, nevinné telá, čo si zachovávajú Boží chrám čistý. Teraz chápem slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: „Pre toho, kto by pohoršil jed­ného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny." (Mt 18, 6) A svätý Pavol hovorí: „Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani ne­čistý... nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve." (Ef 5,5)

Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce ti­sícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu.

Moja vlastná žiadostivosť ma vedie do týchto vábivých pascí.

Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu. Posväcuj moje zmysly, aby som sa nijakou myšlienkou, nečistou predstavou ne­previnil proti Ježišovi. Stvor vo mne srdce čisté: srdce, ktoré horí láskou k Bohu a potláča všetky zlé túžby, premáha city, ktoré by po­škvrnili moju nevinnosť.

Daj, aby som bdel nad svojimi zmyslami. Chráň mi oči, aby som ich zatváral pred ka­ždým nebezpečným pohľadom a pred každým nebezpečným čítaním. Posilňuj ma, aby som nepočúval reči, ktoré by mohli vo mne zanechať zlé stopy. Vzdiaľ odo mňa všetky svetské zá­bavy, také nebezpečné pre moju čistotu, nech sa odvážne vyhýbam všetkým príležitostiam. Aj keby moje srdce chcelo milovať príležitosť ku hriechu, ako milujem svoje pravé oko alebo svoju pravú ruku, predsa chcem pred ňou ute­kať. A keby tento útek bolel tak, akoby mi utínali pravú ruku, aj tak chcem rozbiť ne­hanebné okovy. Drahá Matka, pamätaj, že si Matkou ustavičnej pomoci. Preto volám: Po­silňuj ma! Ustavične mi pomáhaj !v Kroť moje telo bázňou pred Božím trestom. Živo mi pri- pomíňaj spaľujúci pekelný oheň, ktorý bude večne trýzniť nečistých!

Pomôž, aby nevýslovná zaslepenosť v je­dinom okamihu rozkoše nevrhla moju dušu do večných múk. O, Mária, napĺňaj ma veľkým odporom k neresti nečistoty a zapáľ v mojom srdci veľkú lásku k cnosti svätej čistoty. Matka moja, ty ma musíš vyslyšať, lebo za nijakú cenu nechcem stratiť priateľstvo s Ježišom, tvojím Božským Synom. Nech Ježiš nachádza v mo­jom srdci vždy príjemné bývanie. A keď raz vkročím do krajín večnosti, nech je nebo mojím dedičným údelom. Ako sa teším, že tam spo­činiem na tvojom srdci, moja drahá Matka ustavičnej pomoci. Amen.

K nebesiam dnes zaleť pieseň (JKS 522)

1. K nebesiam dnes zaleť pieseň — ta, kde

tróni Mária, - vyžaluj jej svoju tieseň, - po­teší ťa Spanilá. - A či bolo počuť kedy, - že by pomôcť nechcela? - Pros a zľaví tvoje biedy,

-     poteší ťa docela. - [:Mária, ó Matička, - Krista Pána Rodička, — ustavičnou pomocou,

-    potešuj nás dňom, nocou!:]

2. Syn tvoj drahý, prv než skonal, — keď ho súžil smrtný znoj, - k Tebe, Matka, z kríža zvolal: - „Žena, pozri hľa syn tvoj!" - Splňže žiadosť svojmu Synu, láskou matky ochot­nou, - a od zlého chráň nás činu, - buď nám Matkou starostlivou. - Mária, atd.

3. Koľko duší zlobou pekla, - hynie v srd­ciach ľadových, - pre ktoré tak darmo tiekla,

-    drahá krv z rán Kristových. — Zastaň svo­jich kleslých synov, — nenechaj ich zahynúť, —

pomôž sa im vymôcť z hriechov, — ráč ich sebe privinúť! — Mária, atd.

4.  Nedaj, aby zvyku zlého putám sme sa poddali — a tak Krista premilého — znova na kríž vydali. — Keď nás telo, ďas, svet vábi, — chráň nás, Matka, žiadame, - v povedomí, že sme slabí, — k tebe, Matka, voláme. — Mária, atd.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign