Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


11. Celoslovenské sympózium
Kruciáty oslobodenia človeka

16. – 18. október 2009
Levoča

Lákavé tváre závislostí

Prvý deň sympózia bol venovaný mládeži. Program začal v piatok popoludní svätou omšou, ktorú celebroval spišský pomocný biskup o. mons. Štefan SEČKA. Koncelebrovali kňazi o. Jozef HESKE, národný moderátor Diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo - Život a o. Pavol HUDÁK, ktorý svoju homíliu zameral na najčastejšie neduhy dnešnej mládeže - závislosť na internete, pornografia, sexuálna závislosť a iné formy , ktoré zotročujú dušu mladého človeka. Po svätej omši o. Pavol problematiku rozvinul podrobnejšie na besede, po ktorej nasledoval koncert chvál, ktorý viedli mladí skupiny PETER MILENKY BAND.

Druhý deň – sobota začal program svätou omšou, ktorú celebroval predstavený rehole minoritov na Slovensku – kustód p. Lucián Mária BOGUCKÝ OFMConv. Vo svojej homílii zdôraznil potrebu pomoci trpiacemu človeku, potrebu oslobodenia, uzdravenia aj nášho vlastného srdca milosrdným samaritánom, ktorým je sám Ježiš Kristus. Jeho uzdravovanie častokrát pôsobí cez, kňaza, priateľa, ale i odborníka na ktorého je potrebné sa obrátiť.páter Roman GAŽÚR. Sympózia sa zúčastnili aj vzácni hostia z Centra poľskej Kruciáty z Kroscienka o. Adam Wąsik, pani Stanislawa Orzeł.
Potom sa úvodného slova ujal o. Jozef HESKE PhD., celoslovenský moderátor Diakonie oslobodenia. Prítomným prečítal v slovenskom preklade pozdravný list jednoty otca Petra Kulbackého, ktorý bol národným moderátorom Kruciáty v Poľsku pred o. Adamom.:

NEBOJTE SA!
Drahí účastníci Kruciáty oslobodenia človeka zhromaždení na 11. Národnom sympóziu Kruciáty v Levoči. Srdečne Vás pozdravujem, ospravedlňujem sa, že som nemohol dnes, v tomto roku prísť osobne. Duchovne sa spájam s Vami v modlitbe. Pozdravujem zvlášť Kruciátu oslobodenia človeka v Levoči, v Bardejove, v Lendaku, v Žiline, v Lipanoch a vo všetkých ostatných centrách Kruciáty, všetkých moderátorov, animátorov a účastníkov Kruciáty oslobodenia človeka.
Dynamický rozvoj Kruciáty na Slovensku v posledných niekoľkých rokoch ukazuje, ako prorocky spoznával znamenia času Boží sluha František Blachnický. Prejavom Vášho presvedčenia, o tom, že je potrebný jeho príhovor dnes na úmysel ťažkých spoločenských problémov bola Vaša púť, keď po prvý raz ako Kruciáta ste prišli 1. 9.2009 k hrobu Božieho sluhu v Kroščenku nad Dunajcom. Spoločná modlitba mi pomohla znova si uvedomiť, že evanjeliové oslobodenie, ktorému slúžime v Kruciáte je nasmerované všade tam, kde človek potrebuje službu, diakoniu milosrdenstva. A viac: všetkých národov a do všetkých krajín. Kruciáta oslobodenia človeka – dielo Nepoškvrnenej Matky cirkvi sa stáva kvasom oslobodenia človeka na Slovensku. Nepoškvrnená víťazí! Nech celoslovenské sympózium Kruciáty „Lákavé tváre závislostí“, bude časom aj modlitby aj uvažovania v opore o prednášky, ktoré budú zasvätené závislostiam človeka a problémom rodín na Slovensku.
Nebojte sa!
Podpísaný otec Peter Kulbacký.

Originál listu otca Kulbackého si môžete prečítať cez tento odkaz.

V ďalšom svojom vystúpení o. Heske sa vrátil k evanjeliu o milosrdnom samaritánovi. Zdôraznil, že zranený ležiaci človek z evanjelia je práve ten, ktorý má pošpinenú, zničenú dôstojnosť následkom závislostí. Kruciáte oslobodenia človeka ide práve o momoc tomu človeku, ktorý je spútaný rôznymi formami závislostí – pascami diabla. Kruciáta oslobodenia človeka ukazuje život človeka v slobode Božieho dieťaťa. Učí tomuto spôsobu života – nielen v oblastí závislostí, ale v každej oblasti života.

Zvukový záznam vystúpenia o. Heskeho si možno vypočuť cez tento odkaz.

Po vystúpení otca Heskeho moderátor sympózia pán Marián Kočiš pripomenul tých, ktorí už nie sú medzi nami a odobrali sa do večnosti.Chcel týmto pripomenúť, aký je život každého z nás. Povedal: „Vážme si ľudí, ktorí sú medzi nami, lebo sú ako diamanty porozsýpané v piesku v púšti života a nájdenie čo len jedného z nich je pre každého z nás udalosťou. Vážme si ľudí, lebo sme spolu len chvíľu, len okamih a už ich niet.“ Po týchto krásnych slovách vystúpila so svojou piesňou pani Anka Hudecová v doprovode harmonikára, ktorí prišli z Detvy.
Potom dostal slovo vzácny hosť – o. Adam WĄSIK. Jeho prejav tlmočil kustód rehole minoritov páter Lucián Bogucký. O. Wąsik prítomných oboznámi s činnosťou Centra Kruciáty v Kroščenku nad Dunajcom, s úlohami a plánmi staníc Kruciáty a tiež o celkovej koncepcii činnosti poľskej Kruciáty, ktorá sa v poslednej dobe začína orientovať najmä na prácu s mládežou.

Celý zvukový záznam z vystúpenia o. Wąsika si môžete vypočuť kliknutím na tento odkaz.

Po tejto duchovnej časti sympózia nasledovala odborná časť, v ktorej ako prvá vystúpila s odbornou prednáškou na tému „Lákavé tváre závislostí“ MUDr. Mária MARTINOVE mladšia. Prítomným vysvetlila vo svojej prednáške negatíva a temné stránky lákavých tvárí zaávislostí. Je potrebné tieto stránky závislostí dobre poznať a vedieť týmto lákadlám dnešnej doby odolávať.

Zvukový záznam si môžete vypočuť aj kliknutím tu.

Ďalším vystupujúcim bol pán MUDr. Jozef BENKOVIČ z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, ktorý sa už dlhšie zaoberá nelátkovými závislosťami. Prítomným veľmi zaujímavo a na konkrétnych príkladoch vysvetlil rôzne formy nelátkových závislostí cez závislosť na internete, gambling, mobilomániu, shopoholizmus – chorobné nakupovanie, workoholizmus a ďalšie málo známe nelátkové závislosti. Účeastníkom sympózia MUDr. Benkovič zdôraznil, že ľuďom, ktorí sa dostali do osídel týchto závislostí je potrebné pomôcť, Kruciáta musí aj týmto závislým podať pomocnú ruku, musí ich zdvihnúť. Preto je potrebné poznať aj problémy a príčiny, pre ktoré sa ľudia dostávajú do závislostí.

Zvukový záznam z vystúpenia MUDr. Benkoviča.

Po vystúpení MUDr. Benkoviča vystúpil so svojim svedectvom alkoholika a gemblera bývalý pacient pán M. Nasledovala diskusia, v ktorej účastníci sympózia mali možnosť klásť prednášajúcim svoje otázky a vyjadriť dvoje názory.

Potom nasledovala obedňajšia prestávka. Popoludní program pokračoval ďalšími prednáškami. Prvým prednášajúcim bol Mgr. Vladimír STANISLAV, terapeut z OLÚP Predná Hora, ktorý v prednáške s komplikovaným názvom. „Bio-psycho-sociálno-spirituálny model závislosti a vývojové a rodinné faktory vzniku a udržiavania závislosti.“ populárnym spôsobom vysvetlil vývoj závislosti a význam práce s rodinou. Zdôraznil význam rodinnej terapie, ale aj význam rôznych iných spôsobov doliečovania.Po malej diskusii k prednáške nasledovalo vystúpenie členov duchovno-terapeutickej komunity CENACOLO Hovorili o vlastných skúsenostiach so svojimi deťmi, ktorí následkom drogovej závislosti sa dostali do komunity. Až potom si rodičia uvedomili aj svoje chyby vo výchove, vo vzťahoch v rodine, ktoré viedli k vzniku závislostí ich detí. Ako rodičia neskoro spoznali svoju úlohu, pri vzniku závislostí detí. Pochopili, že uzdravovanie prebieha cez Lásku, ktorou je Ježiš Kristus – Lekár, ktorý uzdravuje milosrdnou láskou.

Po krátkej hudobnej prestávke vystúpil pán Marián Žabka s malým zamyslením nad pamiatkou zosnulého Juraja Mariániho a s vlastným svedectvom. (Zamyslenie a svedectvo)

Posledným vystúpením v tomto dni bolo vystúpenie pána ThDr. Jozef BRENKUSA, PhD, ktorý v Poprade vedie neziskovú organizáciu Život bez závislostí. Predstavil vznik a históriu Anonymných alkoholikov a Program 12 Krokov Anonymných alkoholikov, ktorý aj ich nezisková organizácia používa vo svojej práci so závislými a ich rodinnými príslušníkmi. Svoje vystúpenie ukončil odovzdaním slova členom svojpomocných skupín AA a Al.Anon, ktorí pre svoje zotavovanie používajú Program 12 Krokov. Po ich dojímavom vyznaní sa prednášková časť sympózia ukončila.

Po večeri nasledovala už tradičná krížová cesta za oslobodenie od závislostí, ktorá viedla ulicami mesta levoča. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli pred miestnymi pohostinstvami. Na tejto krížovej cesta, ktorá vzbudila značný záujem obyvateľstva ale i médií, odzneli svedectvá ľudí, ktorí sa Božou milosťou z tohto hriechu vymanili.

Tretí deň sympózia – nedeľa sa niesol v znamení vystúpenia pani Stanislawy ORZEŁ, z Centra v Kroščenku. Ako jedna zo zakladajúcich členov Kruciáty oslobodenia človeka v Poľsku stála po boku zakladateľa hnutia otca Františka Blachnického. Jej vystúpenie bolo osobným pohľadom na históriu Kruciáty oslobodenia človeka. Vystúpenie tlmočil o. Jozef Heske.

Po jej krásnych slovách nasledovala záverečná svätá omša v minoritskom kostole. Hlavným celebrantom bol o Jozef Heske, koncelebrovali p. Roman Gažúr OFMConv. a o. Adam Wąsik, národný moderátor poľskej Kruciáty. Ako výraz prijatia myšlienok Kruciáty oslobodenia človeka a rozhodnutia pracovať na tomto úžasnom diele odovzdali niekoľkí účastníci deklarácie vstupu do Kruciáty formou obetných darov počas svätej omše.

Fotografie z 11. sympózia:

11. sympózium KOČ vo fotografii

Zvukové záznamy:

Homília p. Luciána BOGUCKÉHO OMFConv.- kustóda rehole minoritov z otváracej svätej omše v sobotu
O. Jozef HESKE PhD. - úvodné vystúpenie v sobotu
O. Adam WASIK - národný moderátor KWC v Poľsku
MUDr. Mária MARTINOVE - úvodná prednáška - Lákavé tváre závislostí
MUDr. Jozef BENKOVIČ - prednáška - Nelátkové závislosti
Beseda k prednáške MUDr. Jozefa Benkoviča
Mgr. Vladimír STANISLAV - prednáška - Drogové závislosti
Vystúpenie členov duchovno-terapeutickej komunity CENACOLO z Piešťan
pani Stanislawa ORZEL z Centra Kruciáty oslobodenia človeka v Poľsku


Pre vypočutie zvukových nahrávok možno budete si musieť odtiaľ stiahnuť kodek.

Ďalšie - textové materiály sa pripravujú...

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign